Procedure

U moet de vergunning schriftelijk aanvragen aan de bevoegde instantie:

De collecte wordt gehoudenU vraagt de vergunning aan

in een gemeente

het college van burgemeester en schepenen

in verschillende gemeenten van dezelfde provincie

de deputatie van het provinciebestuur

in verschillende provincies

de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Uitzonderingen

Voor bepaalde vormen van collecten (wetenschappelijk, artistiek, letterkundig, wijsgerig of godsdienstig) is geen vergunning vereist.

Contacteer uw gemeentebestuur voor meer informatie.