Voorwaarden

Deze regeling is bedoeld voor een buitenlandse belasting die de aard heeft van een erfbelasting en die dus persoonlijk verschuldigd is door de erfopvolger die de betrokken goederen verkrijgt.

Bedrag

De te betalen erfbelasting wordt verminderd met de reeds geheven belasting in het buitenland.

Procedure

Deze vermindering dient te worden aangevraagd in de aangifte van nalatenschap, in de rubriek ‘Gunstregelingen’.

Om te genieten van deze vermindering dient u volgende documenten voor te leggen:

  • een behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde erfbelasting (de datum van het kwijtschrift is bepalend voor de eventuele omrekening in euro);
  • een door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend verklaard afschrift van de aangifte en van de berekening van de rechten.

Als u deze documenten nog niet bezit op het moment van het verstrijken van de indieningstermijn voor de aangifte, kan u de vermindering niet vragen en wordt het successierecht berekend zonder de toepassing van deze vermindering.
Binnen de vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de erfbelasting werd gevestigd kan echter alsnog toepassing worden gevraagd van deze vermindering, op voorlegging van de nodige documenten.