Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erfbelasting

Erfbelasting

De erfbelasting is de Vlaamse belasting op nalatenschappen. Deze wordt berekend op de waarde van de goederen die de overledene nalaat. Als erfgenaam moet u een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst, op basis waarvan de erfbelasting wordt berekend. 

Wanneer en waar

De erfbelasting is een gewestbelasting. Of een nalatenschap onderworpen wordt aan de Vlaamse erfbelasting hangt af van verschillende factoren.

Iedereen die iets ontvangt uit de nalatenschap van een overledene, is erfbelasting verschuldigd.

Berekening

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

De erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van de verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis. Er zijn ook enkele verlaagde tarieven.

De aangifte van nalatenschap

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven via de aangifte van nalatenschap. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verkrijging van de nalatenschap uitvoerig beschreven.

Na het overlijden kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die aanleiding geven tot een herberekening van de erfbelasting. Om deze herberekening mogelijk te maken, moet een nieuwe aangifte van nalatenschap worden ingediend.

Betaling

De Vlaamse Belastingdienst int de erfbelasting via het aanslagbiljet. Het aanslagbiljet wordt normaal gezien binnen de drie maand na het indienen van de aangifte van nalatenschap verstuurd. De uiterste betaaldatum is in principe twee maanden later dan de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.