Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap

Indieningstermijn voor de aangifte van nalatenschap

Bij elk overlijden moet de nalatenschap van de overledene worden aangegeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Deze aangifte van nalatenschap moet binnen een bepaalde termijn worden ingediend. 

Indieningstermijn

U moet de aangifte indienen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in België
 • 5 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad in een land behorende tot de EER
 • 6 maanden als het overlijden heeft plaatsgehad buiten de EER.

Berekening van de indieningstermijn

Voor de berekening van de termijn geldt:

 • De datum van overlijden zelf wordt niet meegerekend, maar de uiterste indieningsdatum wel.
 • Als de uiterste indieningsdatum een zaterdag, zondag, een wettelijke of een decretale feestdag is, wordt de indieningstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een belastingverhoging op.

Hoe weet ik dat ik een aangifte moet indienen?

 • Uitnodiging tot aangifte

  De Vlaamse Belastingdienst verstuurt 2 weken na het overlijden een uitnodiging tot het indienen van een aangifte naar de laatst gekende woonplaats van de overledene.

 • Herinnering uitnodiging tot aangifte

  Als er na het verstrijken van de indieningstermijn (4 maanden bij overlijden in België) nog geen aangifte is ontvangen, dan stuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief naar de gekende erfgenamen.

  Het versturen van een uitnodiging tot aangifte of van een herinnering is niet wettelijk verplicht. Dit is een service van de Vlaamse Belastingdienst. Het feit dat men geen uitnodiging of herinnering heeft ontvangen, is dus geen geldig excuus om de aangifte niet in te dienen.

Wat als ik te laat of niet indien?

 • Voorstel tot ambtshalve aanslag

  Als ook na de herinnering geen aangifte wordt ingediend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een voorstel tot ambtshalve aanslag naar de gekende erfgenamen.
  Dit is een brief, nog geen aanslagbiljet. De belastingplichtige heeft dan nog één maand de tijd om een aangifte in te dienen of op een andere manier te reageren.

 • Ambtshalve aanslag

  Als er na het voorstel tot ambtshalve aanslag nog steeds geen aangifte is ingediend, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst indien nodig een ambtshalve aanslag via een aanslagbiljet naar de gekende erfgenamen. Op de nalatenschap zijn dan de normale tarieven van toepassing plus een verzuimboete.

Uitstel van indiening van de aangifte

Op eenvoudig verzoek kan men een uitstel van indiening van de aangifte voor een termijn van 2 maand bekomen. Een verzoek tot uitstel van meer dan 2 maand moet gemotiveerd worden. Indien dit gemotiveerd uitstel wordt geweigerd, wordt de termijn voor uitstel automatisch gebracht op 2 maand. Om een uitstel te verkrijgen, moeten de erfgenamen, vóór het verstrijken van de indieningstermijn, een schriftelijk verzoek richten aan de Vlaamse Belastingdienst in Aalst via het contactformulier(opent in nieuw venster) of per post.

Ook al werd er uitstel verleend, toch is er bij een laattijdige indiening steeds een belastingverhoging verschuldigd. Als men uitstel heeft bekomen, maar de aangifte toch binnen de wettelijke termijn indient, is er geen belastingverhoging verschuldigd.