Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarop wordt de erfbelasting berekend?

Waarop wordt de erfbelasting berekend?

De erfbelasting wordt berekend op:

 • de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) waar de overledene op de datum van overlijden eigenaar van was (het actief van de nalatenschap)
 • verminderd met de kosten van de begrafenis en andere schulden van de overledene, als die er zijn (het passief van de nalatenschap).

Het actief van de nalatenschap: de waarde van de roerende en onroerende goederen in het bezit van de overledene

Het actief van de nalatenschap omvat:

 • alle roerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden:
 • alle in België en in het buitenland gelegen onroerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden;
 • de levensverzekeringen die worden uitgekeerd aan de nalatenschap.

Schatten van het actief van de nalatenschap

De waarde van een onroerend goed zelf schatten, is niet altijd eenvoudig. Die is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden.

 • Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen.
 • Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Deze onzekerheid kan op twee manieren weggenomen worden:

Het passief van de nalatenschap: de schulden van de overledene en de begrafeniskosten

Om het passief te bepalen kan men uit de volgende mogelijkheden kiezen:

 • een forfaitair bedrag opnemen;
 • de werkelijke schulden en begrafeniskosten bewijzen;
 • de schulden van de overledene bewijzen en alleen kiezen voor het forfait voor de begrafeniskosten, of omgekeerd.

Voor specifiek onroerende schulden van de nalatenschap bestaat geen forfait. Die schulden mogen dus altijd aangegeven worden, ook al kiest men voor het forfait.

Het forfait

 • Het forfait voor schulden bedraagt
  • voor een erflater die gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen: 3.827,70 euro voor overlijdens in 2024, waarvan de helft opgenomen mag worden als schulden van de gemeenschap (voor overlijdens in 2023 was dit 3.678,30 euro).
  • voor erflaters die niet gehuwd waren of gehuwd onder een stelsel zonder gemeenschap van goederen: 1.913,85 euro voor overlijdens in 2024 (voor overlijdens in 2023 was dit 1.839,15 euro).
  • Deze forfaits mogen niet bij elkaar opgeteld of met elkaar gecombineerd worden.
 • Het forfait voor de begrafeniskosten bedraagt 7.655,40 euro voor overlijdens in 2024 (voor overlijdens in 2023 was dit 7.356,60 euro).

De werkelijke schulden en/of de begrafeniskosten

Als de erfopvolgers ervoor kiezen om de werkelijke schulden en/of de werkelijke begrafeniskosten te vermelden, dan moeten ze voor elke schuld of kost een bewijsstuk bij de aangifte voegen. Hetzelfde geldt voor de specifiek onroerende schulden.

Tekortschatting en verzuim

Als u niet alle goederen aangeeft, ze onvolledig aangeeft of aangeeft voor een te laag bedrag, is er een belastingverhoging verschuldigd.