Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor erkende schatters-experten

Informatie voor erkende schatters-experten

U kunt een beroep doen op een erkende schatter-expert om een waarde van een onroerend goed in een nalatenschap te bepalen. De Vlaamse Belastingdienst heeft afspraken met erkende schatters-experten. Zij maken een schattingsverslag op dat aan een aantal formele eisen en eisen op vlak van kwaliteit moet voldoen. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting  aanvaarden als een realistische waarde in het kader van die nalatenschap, op voorwaarde dat de schatter de regels heeft gerespecteerd.

Voorwaarden

De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt deze schatting als bindend voor die nalatenschap als aan drie voorwaarden tegelijk is voldaan:

 • het schattingsverslag is opgesteld door een door de Vlaamse Belastingdienst erkend schatter-expert;
 • het schattingsverslag is deugdelijk gemotiveerd en voldoet aan een aantal vorm- en kwaliteitsvereisten(PDF bestand opent in nieuw venster); deze vorm- en kwaliteitsvoorwaarden zijn wettelijk vastgelegd;
 • het schattingsverslag is toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap op het moment dat die ingediend wordt. Als een erfgenaam beroep doet op een schatter-expert verlengt dit de aangiftetermijn niet! Maak dus onderling duidelijke afspraken wanneer de schatting aan de erfgenaam bezorgd moet worden.

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de geschatte waarde en op de schattingsverslagen.

Kwaliteitseisen schattingsverslagen

Een deskundig schattingsverslag moet uit een aantal wettelijk voorziene elementen bestaan. Alle noodzakelijke elementen zijn opgesomd in het document 'Kwaliteitseisen Schattingsverslagen(PDF bestand opent in nieuw venster)'.

Procedure voor erkenning

U dient een aanvraag in voor opname op de lijst van erkende schatters-experten door het formulier 'erkenning schatter-expert' in te vullen, te ondertekenen en digitaal te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst via schattingen@vlaanderen.be. U stuurt de nodige bewijsstukken mee die aantonen dat u (1) beroepsmatig schattingen uitvoert en (2) daarvoor gekwalificeerd bent door opleiding en regelmatige bijscholing.

De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de aanvraag binnen de 30 werkdagen:

 • u wordt aanvaard als schatter-expert:
  • u ontvangt een uniek identificatienummer;
  • u wordt toegevoegd aan de lijst van erkende schatters-experten die op deze site gepubliceerd wordt;
  • u ontvangt een digitaal label dat u op uw website of ander communicatiemateriaal kan plaatsen zolang uw erkenning geldig is.
 • u wordt niet aanvaard als schatter-expert: u ontvangt een weigeringsbeslissing waarin de redenen waarom u niet wordt aanvaard, worden toegelicht. U kan binnen de maand na weigering beroep indienen bij Vlaamse Belastingdienst - Beroepscommissie Erkenning Schatters-experten, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

Aanvraag verkoopprijzen door een erkend schatter-expert

Wie kan verkoopprijzen aanvragen?

Een schatter-expert erkend door de Vlaamse Belastingdienst.

Voor welke dossiers?

Voor nalatenschapsdossiers waarin u van de erfopvolgers de opdracht kreeg om een schattingsverslag op te maken dat dient om te worden gevoegd bij de aangifte van nalatenschap. (art. 3.3.1.0.9/1)

Vanaf wanneer?

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 01/12/2019 voor schattingen van onroerende goederen van personen die overleden zijn vanaf 01/11/2019.

Hoe?

Wij vragen u uitdrukkelijk om onderstaande stappen pas te doorlopen nadat u een concrete opdracht tot schatting hebt gekregen.

A. Bij uw eerste aanvraag dient u onderstaande procedure in 3 stappen te doorlopen om toegang te krijgen tot het uitwisselingsplatform:

 1. Als schatter-expert ontvangt u een e-mail van VLABEL met vermelding van de procedure om toegang te krijgen tot het uitwisselingsplatform.
 2. U bezorgt het certificaat van uw E-ID aan VLABEL. In de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) wordt de werkwijze uiteen gezet.
 3. U ontvangt een e-mail van rechtenbeheer@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met de link naar het platform; vervolgens kunt u met behulp van uw elektronische identiteitskaart aanmelden op het platform.

B. Een aanvraag indienen nadat uw toegang tot het uitwisselingsplatform geregeld is:

De manier waarop een aanvraag moet worden ingediend, wordt in detail beschreven in de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).

 1. Het formulier ‘opdracht tot schatting door schatter-expert’ ,beschikbaar onderaan deze pagina, wordt aangevuld en ondertekend door de opdrachtgever en door de schatter-expert.
 2. Het formulier ‘aanvraag van verkoopprijzen voor schatting van een onroerend goed voor de aangifte van nalatenschap’ , beschikbaar onderaan deze pagina, wordt aangevuld en ondertekend door de schatter-expert.
 3. U bezorgt dit aanvraagformulier aan de Vlaamse Belastingdienst via het uitwisselingsplatform.
 4. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de ontvankelijkheid van uw aanvraag:
 • De aanvraag is ontvankelijk:

U zal de gevraagde verkoopprijzen kunnen raadplegen op het uitwisselingsplatform. Gebruik hiervoor de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster). We streven ernaar om een overzicht met verkoopprijzen af te leveren binnen de 10 werkdagen.

 • De aanvraag is onontvankelijk:

U ontvangt een e-mailbericht met vermelding van de reden voor de weigering van uw aanvraag. U kunt een nieuwe aanvraag indienen.

In de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) vindt u hierover meer informatie. Deze handleiding zal aangevuld en aangepast worden. Raadpleeg dus regelmatig de meest recente versie op deze webpagina. Hebt u ná het raadplegen van de handleiding én de FAQ Verkoopprijzen(PDF bestand opent in nieuw venster) nog vragen of bemerkingen over deze dienstverlening, stuur dan een e-mail naar verkoopprijzen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

De Vlaamse Belastingdienst verstrekt de verkoopprijzen, overeenkomstig de huidige mogelijkheden van het systeem, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Als schatter-expert onderzoekt en beoordeelt u zelf de relevantie van de verkoopprijzen. Deze uitwisseling van gegevens valt onder de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming. U dient zich op de hoogte te stellen van de rechten en verplichtingen die daaraan verbonden zijn en alle nodige maatregelen treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie te bewaren. De verstrekte verkoopprijzen mogen uitsluitend worden aangewend in het kader van de bovenstaande opdracht en niet voor andere doeleinden worden gebruikt en/of bewaard.

Toezicht en controle

De Vlaamse Belastingdienst oefent toezicht en controle uit op de naleving van de kwaliteitsvereisten.

De erkenning van een schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst houdt in dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de schatter-expert kwaliteitsvolle en correcte schattingen kan afleveren zodat de burger rechtszekerheid verkrijgt in het kader van zijn aangifte van nalatenschap.

Indien uit de praktijk blijkt dat de betrokken schatter-expert niet die verwachte kwaliteit en rechtszekerheid kan bieden, moet de administratie ingrijpen en verhinderen dat de burger een beroep kan doen op die schatter-expert. Wanneer er wordt vastgesteld dat een schatter-expert herhaaldelijk voormelde kwaliteitsvereisten niet naleeft met significante afwijkingen in de waardering tot gevolg, zal de schatter/expert geschrapt worden van deze lijst.

Uiteraard zal die schrapping niet meteen bij een eerste inbreuk worden opgelegd maar moet de schatter-expert steeds de mogelijkheid krijgen tegemoet te komen aan de opmerkingen vanuit de administratie. Er zal pas overgegaan worden tot schrapping wanneer er eerst, afhankelijk van de grootte en de aard van de inbreuk, één of meer meldingen of waarschuwingen zijn verstuurd, en nadat aan de schatter-expert de mogelijkheid werd geboden schriftelijk te reageren.

Tegen de beslissing tot schrapping is een administratief beroep mogelijk.

Wanneer de administratie tot schrapping van een schatter-expert overgaat, dan geldt deze beslissing voor zes maanden. Na afloop van deze termijn kan de schatter-expert opnieuw een aanvraag indienen om opgenomen te worden op de lijst.

Zie ook het administratief standpunt dat hierrond werd gepubliceerd: SP 21070 - Sanctionering externe schatters-experten.

Lijst van erkende schatters - experten

In het onderstaande excel-bestand vindt u een overzicht van de door de Vlaamse Belastingdienst erkende schatters-experten:

Formulieren

Deze formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld via het Word-document of met de hand worden ingevuld via het pdf-document.