Gedaan met laden. U bevindt zich op: SP 21070 - Sanctionering externe schatters-experten Vlaamse Belastingdienst

SP 21070 - Sanctionering externe schatters-experten

Administratief standpunt
Nummer
21070
Datum beslissing
6 december 2021
Publicatiedatum
20 december 2021

Heffing

  • Erfbelasting

Wettelijke basis

  • art. 3.3.1.0.9. VCF

Standpunt

De Vlaamse Belastingdienst oefent toezicht en controle uit op de naleving van de kwaliteitsvereisten die gelden voor een schattingsverslag van een erkend schatter-expert, zoals voorzien door artikel 3.3.1.0.9/1, §1, 2e lid, 2° en §3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Wanneer de administratie vaststelt dat een schatter-expert herhaaldelijk voormelde kwaliteitsvereisten niet naleeft met significante afwijkingen in de waardering tot gevolg, zal de administratie gebruik maken van de mogelijkheid zoals voorzien in artikel 3.3.1.0.9/1, §4, 2e lid VCF om de schatter/expert te schrappen van de lijst. Immers, de erkenning van een schatter-expert door VLABEL houdt in dat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat de schatter-expert kwaliteitsvolle en correcte schattingen kan afleveren zodat de burger rechtszekerheid verkrijgt in het kader van zijn aangifte van nalatenschap.

Indien uit de praktijk blijkt dat de betrokken schatter-expert niet die verwachte kwaliteit en rechtszekerheid kan bieden, moet de administratie ingrijpen en verhinderen dat de burger een beroep kan doen op die schatter-expert.

Uiteraard zal die schrapping niet meteen bij een eerste inbreuk worden opgelegd maar moet de schatter-expert steeds de mogelijkheid krijgen tegemoet te komen aan de opmerkingen vanuit de administratie. In die zin zal pas overgegaan worden tot schrapping wanneer er eerst , afhankelijk van de grootte en de aard van de inbreuk, één of meer meldingen of waarschuwingen zijn verstuurd, en nadat aan de schatter-expert de mogelijkheid werd geboden schriftelijk te reageren. Bovendien is tegen de beslissing tot schrapping ook een administratief beroep mogelijk, zoals voorzien in artikel 3.3.1.0.9/1, §4, 2e lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Wanneer de administratie tot schrapping van een schatter-expert overgaat, dan geldt deze beslissing voor zes maanden. Na afloop van deze termijn kan de schatter-expert opnieuw een aanvraag indienen om opgenomen te worden op de lijst.