Beleidsnota en beleidsbrieven

Aan het begin van elke regeerperiode, stelt de bevoegde minister een beleidsnota op. Deze nota bevat de beleidsintenties en de strategische doelstellingen voor de komende legislatuur.

Daarna volgt jaarlijks een beleidsbrief. Daarin wordt enerzijds een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, en anderzijds aangegeven welke doelstellingen uit de beleidsnota in het komende jaar zullen gerealiseerd worden.

U vindt de beleidsnota en de beleidsbrieven op de site van het Departement Financiën & Begroting ((opent in nieuw venster)).

Jaarverslagen

Toepasselijke regelgeving

U vindt de toepasselijke regelgeving terug in de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 ((opent in nieuw venster)).

Optreden als advocaat voor de Vlaamse Belastingdienst?

Privacy en gegevensverwerking

De Vlaamse Belastingdienst verwerkt heel wat persoonsgegevens voor haar wettelijke opdrachten. Via deze pagina vindt u een overzicht van die gegevens, de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden en welke rechten u als burger heeft specifiek voor de gegevensverwerking.

Disclaimer

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting probeert de informatie op de webpagina’s van de Vlaamse Belastingdienst en over de Vlaamse belastingen met een zo groot mogelijke zorg te onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat informatie op deze pagina’s achterhaald is op het ogenblik dat u deze raadpleegt. Door de snelle evolutie van de regelgeving en rechtspraak is het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is.

Het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting biedt dan ook geen enkele garantie voor de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie op deze webpagina’s. Het kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.