Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Belastingdienst

Vlaamse Belastingdienst

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
  • organiseert de inning en invordering van de Vlaamse belastingen, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, inbegrepen de belastingen, aangeduid als heffingen met uitzondering van de heffing op de waterverontreiniging, de heffing op de winning van grondwater, de milieuheffing op de verwijdering van afvalstoffen en de mestheffingen
  • oefent de fiscale controle uit met betrekking tot deze belastingen met uitzondering van de in art. 3, 1° opgesomde heffingen
  • vordert niet fiscale schuldvorderingen in zoals bepaald in
    • het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren
    • en het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder ressorteren
  • int retributies en bijzondere (sector)bijdragen voor zover deze taak door de Vlaamse Regering aan het agentschap werd toegewezen
  • levert de vereiste beleidsgerichte input aan het departement zodat het departement over alle nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te vervullen op het vlak van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de opvolging en de aansturing van de uitvoering van het beleid
  • zorgt voor de uitreiking van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen voor zover deze taak niet door de Vlaamse Regering aan een ander beleidsdomein werd toegewezen

Contactgegevens

Telefoon
1700
Adres

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst

Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst

Copernicuslaan 40, 2018 Antwerpen, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst

Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst

Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Belastingdienst

Koning Albert II laan 15 bus 394, 1210 Brussel, België

Vlaamse Belastingdienst

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Van Herreweghe David

Woordvoerder-vervanger

De Sagher Kris

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004. Dit besluit is in werking getreden op 1 juli 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Vlaamse Belastingdienst valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

De rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse Belastingdienst wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van de Vlaamse Belastingdienst onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

De Vlaamse Belastingdienst is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.