Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stap voor stap door de aangifte van nalatenschap

Stap voor stap door de aangifte van nalatenschap

Om een aangifte van nalatenschap in te dienen, kunt u de toepassing ERFonline gebruiken, of een aangifteformulier invullen en opsturen.

Op deze vindt u meer informatie over hoe u de aangifte van nalatenschap invult als u het formulier gebruikt..

Voorbereiding

Het formulier ‘Aangifte van nalatenschap’ is terug te vinden op onze formulierenpagina. Deze formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld via het Word-document of met de hand worden ingevuld via het pdf-document.

Om de aangifte vlot in te vullen, kunt u de onderstaande gegevens en documenten het best al bij de hand houden.

De aangifte stap voor stap

 • Stap 1

  U bent vrij te kiezen of u een gezamenlijke of een individuele aangifte indient.

  Het aangifteformulier moet ondertekend worden door alle indieners. Voor indieners die het aangifteformulier niet ondertekenen, is de aangifte ongeldig.

  Het indienen van een individuele aangifte stelt de overige erfopvolgers niet vrij van indiening.

  Voor één overlijden kunnen meerdere individuele aangiften worden ingediend.

 • Stap 2

  Identiteit van de overledene

  Het rijksregisternummer van de overledene kan o.m. worden gevonden in het attest van erfopvolging.

  Fiscale woonplaats van de overledene
  De fiscale woonplaats komt overeen met de hoofdverblijfplaats of domicilie. Deze info is van belang om te bepalen in welk gewest de erfbelasting wordt geheven.
  Als de overledene tijdens de 5 jaar voor zijn overlijden verschillende domicilies had, moeten die allemaal worden ingevuld. Als het correcte (voorgaande) adres niet is gekend, volstaat ook de gemeente of provincie.

  Burgerlijke staat van de overledene
  Als de overledene gescheiden was, moet het vakje “ongehuwd” worden aangekruist.
  Als de overleden gescheiden was van tafel en bed, moet het vakje “gehuwd” worden aangekruist en daarnaast worden vermeld ‘gescheiden van tafel en bed’.

 • Stap 3

  Hier de gegevens invullen van de erfopvolgers die aangifte ondertekenen.

  Het aandeel in de nalatenschap kan u terugvinden in het attest van erfopvolging.

  Opgelet: erfopvolgers-aangevers die niet mee ondertekenen, worden niet als aangever beschouwd en hebben voor Vlabel bijgevolg geen aangifte ingediend.

  Erfopvolgers die vermeld zijn in rubriek ‘aangevers’ moeten niet opnieuw worden opgenomen in rubriek ‘erfopvolgers’.

 • Stap 4

  Hier komen enkel gegevens van erfopvolgers die NIET optreden als aangever omdat zij

  • ofwel geen aangifte moeten indienen
  • ofwel een individuele aangifte zullen indienen

  Als er meer erfopvolgers zijn dan velden in het formulier kan men het laatste veld kopiëren en plakken tot er voldoende velden zijn.

 • Stap 5

  Als er meer dan twee personen de erfenis verworpen hebben, kunt u de rubriek voor verwerper 2 kopiëren en in het formulier plakken.

  Voor elke verwerper moet u een bewijs van verwerping toevoegen aan de aangifte.

 • Stap 6

  Geef het adres op waarop de briefwisseling over de aangifte van nalatenschap mag toekomen. Vlabel verzendt dan de correspondentie voor elke aangever van deze aangifte naar dat opgegeven adres (‘woonstkeuze’). Dit mag het adres van één van de aangevers zijn of het adres van een notaris.

 • Stap 7

  Als de overledene een wilsbeschikking heeft opgesteld, dan vult u dit hier in.
  Voeg ook een kopie van de wilsbeschikking toe aan de aangifte.

  Een wilsbeschikking is een testament of een schenking tussen echtgenoten die uitwerking heeft bij het overlijden (ook genoemd: contractuele erfstelling).

 • Stap 8

  Als de overledene een erfovereenkomst heeft opgesteld, dan vult u dit hier in.
  Voeg ook een kopie van de erfovereenkomst toe aan de aangifte.

 • Stap 9

  Eigen vermogen

  Als de overledene ongehuwd was of gehuwd was onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, geeft u in de rubriek ‘Eigen vermogen’ een overzicht van het actief en passief van de roerende en onroerende goederen van de overledene.

  Gemeenschappelijk vermogen

  Als de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, geeft u in deze rubriek een overzicht van het actief en passief van het gemeenschappelijk vermogen én van het eigen vermogen. Het eigen vermogen geeft u aan in de rubriek met die naam.

  Als er een uitvaartverzekering (eigen vermogen/passief) afgesloten is, dan kunt u niet kiezen voor het forfait van de begrafeniskosten. U kiest ervoor om het werkelijk passief aan te tonen.

  Opmerking: Om het passief te bepalen kan men ervoor kiezen om:

  • een forfaitair bedrag op te nemen
  • of om de werkelijke schulden en begrafeniskosten te bewijzen.
 • Stap 10

  Levensverzekeringen

  Vul hier alle levensverzekeringen in die de overledene had afgesloten, alsook de levensverzekeringen die door iemand anders op het hoofd van de overledene waren afgesloten. Als de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, moeten ook de levensverzekeringen op naam van de langstlevende echtgenoot worden vermeld. Ook beleggingsverzekeringen (type tak 21 of tak 23) moeten in deze rubriek worden vermeld.

  Schenkingen
  Vul hier in of de overledene schenkingen heeft gedaan:

  • schenkingen, vastgesteld in een geregistreerde of verplicht registreerbare akte die dateren van binnen de drie jaar vóór het overlijden
  • niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen die dateren van binnen de drie jaar vóór het overlijden
  • schenkingen van roerende goederen onder een opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt door het overlijden, ongeacht de datum van de schenking

  Wettelijk vermoeden van eigendom.

  Als de overledene binnen de drie jaar voor zijn overlijden onroerende goederen heeft verkocht of zelf een erfenis of een schenking heeft gekregen, moet in deze rubriek worden vermeld wat er met de ontvangen gelden of goederen is gebeurd.

  Inbreng en inkorting

  Sommige wettelijke erfgenamen hebben een reservatair erfdeel. Als de overledene (bv. door zijn testament) teveel heeft weggeschonken en hierdoor het reservatair erfdeel heeft aangetast, kunnen deze wettelijke erfgenamen voor dat gedeelte de inkorting vragen. Als u denkt dat er gegevens in deze rubriek moeten worden ingevuld, gaat u best te rade bij een notaris.

  Verzekeringen

  Vul hier in of de lichamelijke roerende goederen (meubelen, inboedel) verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico op de datum van het overlijden. Indien dit het geval was, vul dan de gegevens van de polis in.

  Vruchtgebruik
  Vul hier in of er sprake is van:

  • Uitdoving van vruchtgebruik of overgang van vruchtgebruik
  • Wettelijk opvolgend vruchtgebruik
 • Stap 11

  Denkt u dat u zelf of dat een of meer andere erfopvolgers in aanmerking komen voor een abattement, een verlaagd tarief, vermindering of vrijstelling, dan moet u dat expliciet aanvragen door in deze rubriek het hokje in kwestie aan te kruisen.

 • Stap 12

  In deze rubriek kruist u alle bijlagen aan die u bij uw aangifte voegt. Nummer alle bijlagen zoals hieronder is aangegeven.

 • Stap 13

  De Vlaamse Belastingdienst behandelt de aangifte pas nadat de indieningstermijn is verstreken, namelijk ten vroegste 4 maanden na het overlijden. Zolang deze termijn niet is verstreken, mag u immers nog wijzigingen aanbrengen aan de ingediende aangifte door het indienen van een wijzigende of aanvullende aangifte. De Vlaamse Belastingdienst houdt dan rekening met de laatst in deze periode ingediende aangifte.

  Verzaken aan de resterende indieningstermijn

  Als u zeker bent dat de door u ingediende aangifte juist en volledig is, kan u het vakje “Ik verzaak aan de resterende termijn van indiening” aankruisen.
  Door dat vakje aan te kruisen, geeft u aan dat de aangifte definitief is.
  Dat betekent dat de Vlaamse Belastingdienst direct kan beginnen met het behandelen van de aangifte, dus voordat de termijn van vier maanden is verstreken.

 • Stap 14

  Alle aangevers voor wie deze aangifte geldig is en die in de rubriek Identiteit van de aangevers zijn opgenomen moeten hier de aangifte ondertekenen.

 • Stap 15

  Voor meer infomatie, ga naar de pagina De aangifte van nalatenschap indienen via het formulier.

Zelf invullen of een beroep doen op een notaris

De erfgenamen en de algemene legatarissen kunnen de aangifte zelf invullen. De meeste mensen vinden het invullen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook een beroep op een notaris, maar dat is niet verplicht.

Belastingambtenaren mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze kunnen u wel helpen om meer informatie te geven over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen. U kunt contact opnemen via de gewone contactkanalen.

Veelgestelde vragen