Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor curatoren van onbeheerde nalatenschappen

Informatie voor curatoren van onbeheerde nalatenschappen

Indiening van de aangifte van nalatenschap

Voor een in België overleden persoon (wiens nalatenschap fiscaal in het Vlaamse Gewest gelokaliseerd is), dient de curator uiterlijk vier maanden na zijn aanstelling een aangifte van nalatenschap in bij de Vlaamse belastingdienst.

Informatie opvragen bij de Vlaamse Belastingdienst

De curator kan na zijn aanstelling door de familierechtbank best zo spoedig mogelijk de Vlaamse Belastingdienst contacteren om de informatie die zij heeft over de nalatenschap te verkrijgen. Met het verstrekken van die informatie wil de Vlaamse Belastingdienst het indienen van een tijdige en correcte aangifte maximaal faciliteren.

Laattijdige aangifte

De gewone regels inzake uitstel van indiening van de aangifte en belastingverhogingen inzake laattijdige aangifte zijn van toepassing. De tolerantie(opent in nieuw venster) voor laattijdige indiening van aangifte van nalatenschap bij complexe nalatenschappen kan ook ingeroepen worden door curatoren maar is geen automatisme. Niet elke onbeheerde nalatenschap is per definitie een complexe nalatenschap.

Geen aangifte

Indien geen aangifte wordt ingediend binnen de voorziene termijnen (al dan niet met uitstel) zal de Vlaamse Belastingdienst een voorstel ambtshalve taxatie doen. Indien na 1 maand geen reactie wordt ontvangen, dan volgt effectief een ambtshalve taxatie (met belastingverhoging - geen aangifte).

De Vlaamse Belastingdienst zal bij het uitblijven van de aangifte en het betalen van de erfbelasting en belastingverhogingen de familierechtbank die de curator heeft aangesteld op de hoogte brengen dat de curator niet aan diens verplichtingen heeft voldaan.

Betaling van de erfbelasting

De curator dient rekening te houden met de betaaltermijn vermeld op het aanslagbiljet inzake de erfbelastingen en met de voorrechten van de Vlaamse Belastingdienst (artikel 3.10.5.2.1 en 3.10.5.2.2 VCF).

Aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikel 3.10.4.4.3 VCF zijn de curatoren van de onbeheerde nalatenschappen tegenover het Vlaamse Gewest gehouden tot de betaling van de erfbelasting, van de nalatigheidsinteresten en de kosten van vervolging en tenuitvoerlegging als ze in gebreke zijn gebleven om aan de verplichtingen inzake de aangifte van de nalatenschap te voldoen.

Een laattijdige aangifte, het feit dat de erfbelasting of andere belastingschulden niet volledig kunnen worden voldaan en het feit dat nalatigheidsintresten of belastingverhogingen opgelegd zijn maar niet volledig kunnen voldaan worden, leidt evenwel niet automatisch tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator.

Wanneer een curator geen aangifte indient én betaling van de erfbelasting, belastingverhogingen en nalatigheidsintresten uitblijft en de Vlaamse Belastingdienst ofwel geen enkele reactie van de curator bekomt, ofwel geen redelijke uitleg van de curator bekomt, zal de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in het gedrang komen.