Nadat een RUP in werking treedt, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst voor 31 december van het daaropvolgende jaar een aanslagbiljet. U moet de heffing meestal niet onmiddellijk betalen: dit moet pas wanneer de meerwaarde gerealiseerd wordt (als er zich een “startfeit” voordoet).

Aangezien een startfeit zich pas jaren later kan voordoen, moet u de planbatenheffing niet onmiddellijk betalen. U hebt er wel voordeel bij om dat toch te doen: onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan 15% korting (“bonificatie”).

Als u wil wachten met betalen, zal de Vlaamse Belastingdienst u een betaalbaarstelling sturen waarop een uiterste betaaldatum vermeld staat, van zodra er zich een startfeit heeft voorgedaan (in de meeste gevallen betekent dit: als u een bouwvergunning heeft verkregen). In dat geval heeft u geen recht meer op de korting en betaalt u het volledige bedrag.

Betalingstermijn

Er kunnen zich twee situaties voordoen: 

  • het startfeit wordt gesteld voor de verzending van het aanslagbiljet: de planbatenheffing moet volledig betaald worden binnen een termijn van zes maanden na verzending van het aanslagbiljet.
  • het startfeit wordt gesteld na de verzending van het aanslagbiljet: de betalingstermijn bedraagt vijftien kalenderdagen of zes maanden. 

Het startfeit wordt gesteld voor de verzending van het aanslagbiljet

U moet de planbatenheffing volledig betalen binnen een termijn van zes maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Ook als het aanslagbiljet deze uiterste betaaltermijn niet vermeldt omdat op het ogenblik van verzending het al gestelde startfeit nog niet gekend was dan nog is deze uiterste betaaltermijn van zes maanden van toepassing.

Ondanks dat het aanslagbiljet het eventuele recht op bonificatie vermeldt omdat op het ogenblik van verzending het reeds gestelde startfeit nog niet gekend was dan nog kan de bonificatie nooit van toepassing zijn omdat de betaling nooit meer kan gebeuren voor het stellen van een startfeit. Het startfeit werd immers gesteld voor verzending van het aanslagbiljet en de heffing kan ten vroegste betaald worden na verzending van het aanslagbiljet.

Het startfeit wordt gesteld na de verzending van het aanslagbiljet

De planbatenheffing moet volledig betaald worden binnen:

  1. vijftien kalenderdagen na de verkoop van het planbatenperceel door een van de heffingsplichtigen;
  2. zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg, van een van de volgende vergunningen, voor zover deze vergunning voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan niet kon worden verleend:
    • Een stedenbouwkundige vergunning voor handelingen, vermeld in artikel 4.2.1, voor zover de handelingen niet louter betrekking hebben op het vellen van bomen, afbraakwerken of bodemsaneringswerken
    • Een verkavelingsvergunning