Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 006 - Sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 006 - Sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen

[6] Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen

Publicatie BS:31/07/2008
Uitwerking:

- 23 mei 2008 voor de entiteiten, raden en instelling die op deze datum reeds in werking zijn getreden en op de datum dat de entiteit of raad in werking treedt, voor de entiteiten en raden die na deze datum in werking treden, met uitzondering van

- artikel 16 (V 39) dat inwerking treedt op de datum van vacantverklaring van de N-1 functie belast met de leiding van de GDPB;
- de artikelen 17 (V 46), 47 (VI 86), 49 (VI 88, § 2), 51 (VI 90) en 53 (VI 92, § 3, eerste lid) die in werking treden op de datum van inwerkingtreding van het besluit houdende aanwijzing als afdelingshoofd van de GDPB;
- de artikelen 62 (VI 142), 63 (VI 143) en 77 (VII 52) die in werking treden op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van dit besluit;
- 1 januari 2006 voor artikel 19 (V 55, § 2);
- 1 juli 2006 voor artikelen 66 (VII 6, § 2), 67 (VII 8), 71 (VII 22), 73 (VII 31), 74 (VII 32, § 2), 78 (VII 60, § 1), 79 (VII 63), 90 (VII 118, § 1), 98 (X 17, § 2), 99 (X 25) en 109 (XI 7);
- 1 januari 2007 voor artikelen 65 (VII 2, § 2), 76 (VII 49bis), 104 (X 65), 105 (X 66), 106 (X 67) en 107 (X 69);
- 16 maart 2007 voor artikel 91 (VII 124, § 3);
- 1 juli 2007 voor artikelen 80 (VII 65, § 1), 82 (VII 80), 84 (VII 83, § 1), 85 (VII 87), 86 (VII 88, § 1), 87 (VII 91bis), 89 (VII 109bis, VII 109ter, VII 109quater, VIII 109quinquies), 93, 1° (VII 151) en 94 (VII 152);
- 1 september 2007 voor artikel 83 (VII 81, § 1);
- 1 maart 2008 voor artikel 30 (VI 30quater);
- 1 mei 2008 voor artikel 15, 1° (V 38);
- 1 januari 2008 voor artikelen 9 (III 26), 61 (VI 132), 69, 1° h (VII 12, § 1, 1°), 72 (VII 25 en VII 26), 92 (VII 134), 95 (VIII 19), 96, 1° (X 9, § 1, (nieuw) derde lid);
- 1 januari 2009 voor artikel 11 (IV 8);
- 1 juni 2008 voor artikelen 5 (I 18), 64 (VII 1, § 3) en 110 (bijlage 1).