2023

Uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022, en de toekenning van ecocheques en sport- en cultuurcheques en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
Regeling inzake maaltijdcheques voor de personeelsleden overgeheveld in het kader van de 5de en 6de staatshervorming, de verhoging van het aantal maanden mantelzorgverlof per zorgbehoevende en andere bepalingen
Uitbreiding van de gemeenschappelijke hr-dienstverlening door het Agentschap Overheidspersoneel

2022

De functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Invoering tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor pers met een handicap als gevolg van een maatr om de verspreid vh coronavirus te beperken
Onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en de toekenning van onderbrekingsuitkering
Verloning van de zomerartsen bij het agentschap Opgroeien regieerloning van de zomerartsen bij het agentschap Opgroeien regie
Voordelen in het kader van fietsleasing
Betaling van het salaris, de binnenvaarttoelage en andere bepalingen

2021

Invoering tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor pers met een handicap als gevolg van een maatr om de verspreid vh coronavirus te beperken
Uitbreiding van het geboorteverlof
Agentschap Opgroeien en andere bepalingen
Invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting vd school, opvang of centrum voor opvang voor pers met een handic als gevolg van een maatr om de verspreid vh coronavirusSARS-CoV-2 te beperken
Graden en salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en loodsdienst-rededienstcoördinatoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Geldelijke maatregelen en andere bepalingen
Uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een partner of een kind
Internetvergoeding bij hybride werken
Invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting vd school, opvang of centrum voor opvang voor pers met een handicap als gevolg van een maatr om de verspreid vh coronavirusSARS-CoV-2 te beperken

2020

Loopbaanonderbreking (zorgkrediet)
Invoering corona ouderschapsverlof
Verlenging van het corona-ouderschapsverlof
1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen
Toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het VAIO
Reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
Opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing vh publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vl Ag voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen en andere bepalingen
Invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus

2019

Aanpassing organisatiebesluit en aanpassing VPS aan het bestuursdecreet
Aanpassing besluiten Vlaamse Regering aan Algemene Verordening Gegevensbescherming
Publieke pensioentoezegging contractuele personeelsleden
Harmonisering arbeidsvoorwaarden
Aanpassing diverse besluiten Vlaamse Regering aan terminologie bestuursdecreet
Overheveling vanaf 1 januari 2015 naar aanleiding van een staatshervorming
Overheveling vanaf 1 januari 2019 naar aanleiding van een staatshervorming
Uitvoering sectoraal akkoord 2017-2019
Mobiliteitsmaatregelen

2018

Top- en middenkader
Optimalisatie functieclassificatie, geldelijke en andere bepalingen
Loodstoelageregeling

2017

Dienstreizen e.a. bepalingen
Arbeidsvoorwaarden personeelsleden Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies en enkele andere bepalingen
De rationalisering van de verlofregeling

2016

Wijziging van het VPS wat betreft de fusie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen
Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de hervorming van de selectieprocedures en andere bepalingen, en tot opheffing van het APKB
Invoering van het zorgkrediet

2015

Omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschil
Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen (uittreding)
Wijziging van het VPS in het raam van de overheveling vanaf 1 januari 2015 van personeelsleden van de federale overheid naar de Vlaamse overheid naar aanleiding van een staatshervorming

2014

Preventiefuncties
Opheffing IVA Centrale Accounting
Geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen
Rechtsbescherming van de klokkenluiders
Instructiepersoneel en technisch omkaderingspersoneel VDAB
Overheveling personeelsleden Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Plantentuin Meise' e.a. bepalingen
De invoering van de functieclassificatie, het topkader en andere bepalingen

2013

Integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen
Oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en wijziging van diverse besluiten - afdeling 6 - Wijzigingen van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006

2012

De mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen
Uitvoering van het sectoraal akkoord 2010 - 2012
Het aanwerven van kandidaten met competenties, verworven buiten hun diploma

2011

Kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen
Externe mobiliteit
Overheveling van personeelsleden van de FOD Financiën naar Vlabel en andere bepalingen

2010

Aanwijzing in de mandaatfuncties van N-niveau en van algemeen directeur

2009

Uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2009
Inhoudelijke en technische aanpassingen
Facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie

2008

Uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007 en andere bepalingen
Een aantal maatregelen voor het zeewezen

2007

Integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut
Invoering van een mandaattoelage
Mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking
Interfederale mobiliteit

2006

De selectieprocedure voor het middenkader