Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 36 - BVR 15 december 2017 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 36 - BVR 15 december 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de overheveling van provinciepersoneel vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies en enkele andere bepalingen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, eerste lid, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, artikel 12, derde lid;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 264bis, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2016;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 mei 2017 ;

Gelet op protocol nr. 365.1178 van 20 oktober 2017 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 62.364/3 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2017, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel III 7, eerste lid van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, worden tussen de woorden “VDAB” en “gepubliceerd” de woorden “of de website Werken voor Vlaanderen” toegevoegd.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt aan artikel III 31, toegevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid geldt dat contractuele selecties die aan de voorwaarden, vermeld in deel III, hoofdstuk II voldoen, en die vanaf 1 januari 2006 op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen gepubliceerd werden, gelijkgesteld worden met een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.”

Art. 3. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, wordt een artikel VI 149ter ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. VI 149ter. De ambtenaar die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en die geslaagd is voor een overgangsexamen naar het hogere niveau bij de provinciale overheid, behoudt het voordeel van het slagen voor het overgangsexamen naar het hogere niveau bij de diensten van de Vlaamse overheid.

De ambtenaar die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en die vóór de overheveling ingeschreven was voor de deelname aan of geslaagd was voor een of meer onderdelen van een overgangsexamen bij de provinciale overheid, kan na de overheveling nog één keer deelnemen aan de eerstvolgende onderdelen van het overgangsexamen die de provinciale overheid organiseert.”

Art. 4. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, wordt een artikel VI 150ter ingevoegd, dat luidt als volgt:

Art. VI 150ter. Het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat bij de diensten van de Vlaamse overheid wordt ingeschaald in een graad waaraan een functionele loopbaan verbonden is, behoudt de schaalanciënniteit die het bij de provincie in de overeenkomstige schaal op de datum van de overheveling heeft opgebouwd, rekening houdende met de gecumuleerde schaalanciënniteit."

Art. 5. In deel VII, titel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 23 mei 2008, 5 september 2008, 29 mei 2009, 29 april 2011, 2 december 2011, 8 juni 2012, 1 februari 2013, 21 februari 2014, 23 mei 2014, 13 maart 2015, 13 november 2015, 4 maart 2016, 24 juni 2016 en 27 januari 2017, wordt een hoofdstuk 5, dat bestaat uit artikelen VII 198 tot en met VII 205, toegevoegd, dat luidt als volgt:

Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen voor de personeelsleden die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld zijn

Art. VII 198. De geldelijke anciënniteit van het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is wordt overgenomen.

Art. VII 199. In afwijking van artikel VII 30 blijft het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat op de datum van de overheveling, per uur prestatie op zaterdag een toelage van 50% van 1/1976 van de brutojaarwedde ontving, die toelage verder genieten, als het personeelslid de functie blijft uitoefenen.

De lijnmanager kan beslissen om de zaterdagtoelage, vermeld in het eerste lid, om te zetten in niet te presteren uren, gelijk aan 50% van het aantal zaterdaguren. Als de omzetting niet binnen vier maanden opgenomen wordt, wordt de zaterdagtoelage ambtshalve betaald.

Art. VII 200. Het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat op de datum van de overheveling conform artikel 346 §2 van de rechtspositieregeling van APB Sport (provincieraad 23 april 2009), een compensatie kreeg voor het wegvallen van de aanmoedigingspremie social profit sector PC 329, blijft die compensatie genieten in de vorm van een maandelijkse weddebijslag als de toekenningsvoorwaarden die golden op de startdatum van de toekenning bij de provincie, onveranderd blijven.

Art. VII 201. Het personeelslid dan vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat op de datum van de overheveling conform artikel 346 §2 van de rechtspositieregeling van APB Sport (provincieraad 23 april 2009), een compensatie kreeg voor het wegvallen van de vergoeding van de vzw Mens en Beweging, blijft die compensatie genieten in de vorm van een maandelijkse weddebijslag als de toekenningsvoorwaarden die golden op de startdatum van de toekenning bij de provincie, onveranderd blijven.

Art. VII 202. De ambtenaar die vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is naar de diensten van de Vlaamse overheid wordt met ingang van de datum van de overheveling ambtshalve benoemd en ingeschaald conform bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

Het contractuele personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is naar de diensten van de Vlaamse overheid, wordt vanaf de datum van overheveling tewerkgesteld in de betrekking en bezoldigd in de salarisschaal conform bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. VII 203. §1. Het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat bij de provincie een functionele loopbaan had, behoudt die functionele loopbaan, waarbij de schaalanciënniteit vanaf de datum van de overheveling wordt opgebouwd overeenkomstig dit besluit.

De volgende schaal in de functionele loopbaan wordt toegekend overeenkomstig bijlage 17, die bij dit besluit is gevoegd.

§2. In de basisgraden wordt in alle niveaus:

1° de 2de schaal in de functionele loopbaan toegekend na 4 jaar schaalanciënniteit in de 1ste schaal;

2° de 3de schaal in de functionele loopbaan toegekend na 14 jaar schaalanciënniteit in de 2de schaal.

In niveau A wordt schaal A113 / A123 als vierde schaal in de functionele loopbaan toegekend na 24 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit

In niveau A wordt schaal A114 / A124 toegekend na 9 jaar schaalanciënniteit in schaal A113 / A123.

In niveau C wordt schaal C114 toegekend na 9 jaar schaalanciënniteit in schaal C113.

§3. In de bevorderingsgraden wordt in alle niveaus de 2de salarisschaal in de functionele loopbaan toegekend na 9 jaar schaalanciënniteit in de 1ste schaal.

§4. In afwijking van §2. worden voor de titularissen van de provinciale schalen van niveau E die overeenkomstig bijlage 17 bij dit besluit ingeschaald werden in schaal D111 met in overgang salarisschaal D150, de volgende schalen in de functionele loopbaan toegekend volgens artikel VI 109, §1, 8°. Hun administratieve anciënniteiten nemen aanvang vanaf hun inschaling in niveau D.

Art. VII 204. De jeugdzorgtoelage vermeld in artikel VII 45 §1 wordt toegekend aan de in het kader van de afslanking van de provincies overgehevelde personeelsleden van niveau B en C van MFC Heynsdaele met de functie van opvoeder of hoofdopvoeder en die ter beschikking gesteld worden van de vzw Wagenschot, voor zover zij na de overheveling dezelfde functie blijven uitoefenen.

Bijkomend wordt hen een supplement toegekend van 583 euro (100%) op jaarbasis.

Voormelde toelage en supplement wordt ook toegekend aan de in het kader van de afslanking van de provincies overgehevelde personeelsleden van de technische dienst van Mu.Zee en die ter beschikking gesteld worden van de vzw Mu.Zee, voor zover zij na de overheveling dezelfde functie blijven uitoefenen.”

Art. VII 205. Het personeelslid dat vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies overgeheveld is en dat bij de provincie een aanvullende pensioenregeling genoot, behoudt die regeling zoals ze bestond op de datum van de overheveling en zoals ze vastgelegd was in een beslissing van de respectieve provincieraden.”

Art. 6. Aan artikel X 9, §3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013, 24 juni 2016 en 23 mei 2008, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De regeling vermeld in het eerste lid is overeenkomstig van toepassing op de in het kader van de afslanking van de provincies overgehevelde personeelsleden van niveau B en C van MFC Heynsdaele met de functie van opvoeder, hoofdopvoeder of groepschef die recht hadden op het eindeloopbaanverlof en die ter beschikking gesteld worden van de vzw Wagenschot, voor zover zij na de overheveling dezelfde functie blijven uitoefenen.”

Art. 7. In artikel X 89 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, 13 november 2015 en 27 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden ““van een staatshervorming” en de woorden “en dat op het ogenblik” de zinsnede “of vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies” ingevoegd;

2° in paragraaf 1 worden tussen de woorden “federale overheid” en de woorden “toegekend verlofstelsel” de woorden “of provinciale overheid” ingevoegd;

3° in paragraaf 3 wordt tussen de woorden ““van een staatshervorming” en de woorden “overgeheveld wordt” de zinsnede “of vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies” ingevoegd;

4° in paragraaf 3 worden tussen de woorden “federale overheid” en de woorden “niet overgedragen” de woorden “of provinciale overheid” ingevoegd;

5° in paragraaf 5, eerste en tweede lid, wordt tussen de woorden “van een staatshervorming” en de woorden “wordt overgeheveld” de zinsnede “of vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies” ingevoegd;

Art. 8. In artikel X 90 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015, wordt tussen de woorden “van een staatshervorming” en de woorden “overgehevelde ambtenaar”, de zinsnede “of vanaf 1 januari 2018 in het kader van de afslanking van de provincies” ingevoegd.

Art. 9. Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, worden een bijlage 17 en 18 toegevoegd, die als bijlage 1(PDF bestand opent in nieuw venster) en 2 (PDF bestand opent in nieuw venster)bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS