Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 75 - BVR 23 juni 2023 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 75 - BVR 23 juni 2023

23 juni 2023 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de verhoging van de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque en aanverwante bepalingen, ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 - 2022

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; - het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2; - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 16 maart 2023. - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 417.1310 gesloten op 27 maart 2023. - Er is op 9 mei 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel VII 88, §1, eerste lid, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

korpsbedrag tegen 100% per maand
rivier- en kanaalloodsen161,44 euro
Scheldemondenloodsen551,52 euro
kustloodsen138,58 euro

Art. 2. In artikel VII 91bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009, 8 juni 2012 en 24 juni 2016, wordt het bedrag “103,50 euro” vervangen door het bedrag “121,00 euro”.

Art. 3. In artikel VII 109ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 en 8 juni 2012, wordt het bedrag “7,00 euro” vervangen door het bedrag “8,00 euro” en wordt het bedrag “5,91 euro” vervangen door het bedrag “6,91 euro”.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart SOMERS