Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 45 - BVR 10 mei 2019 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 45 - BVR 10 mei 2019

10 mei 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018

Uitteksel

...

Hoofdstuk 26. Wijzigingen van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 61. In artikel I 2, 4°, van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 wordt de zinsnede “zoals bedoeld in artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003” vervangen door de zinsnede “als vermeld in artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018”.

Art. 62. In artikel II 2, §2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, 18 oktober 2013 en 14 maart 2014, wordt de zinsnede “artikel 34, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003” vervangen door de zinsnede “artikel III.115, §3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018”.

Art. 63. In artikel V 3, §1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“De functie van algemeen directeur, vermeld in artikel III.6 en III.9, §1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en in artikel 1quater, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, en in de departementen, is een functie die zich organiek en functioneel situeert tussen het N-niveau en het niveau N-1.”.

Art. 64. Artikel V 49 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 65. In artikel X 84 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 opgeheven.

...