Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 16 - BVR 8 juni 2012 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 16 - BVR 8 juni 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, diverse agentschapsspecifieke besluiten, het statuut van de gewestelijk ontvangers en het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in Bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 64, derde lid;

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 57, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2004;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 30, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 29 april 2011;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, artikel 12, derde lid;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, artikel 10.6.1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen, artikel 3, §4;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 3;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 76, §4, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2009;

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 66, §1, tweede lid;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 75, §4, tweede lid;

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, Titel II, Hoofdstuk I, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2009 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor he personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, gegeven op 14 februari 2012;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 maart 2012;

Gelet op protocol nr. 310.944 van 20 april 2012 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 51.306/3 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2012, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Artikel 1. In artikel VII 22, §2 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

% van het brutosalaris tot en met het kalenderjaar 2012% van het brutosalaris voor het kalenderjaar 2013% van het brutosalaris vanaf het kalenderjaar 2014
Voor de rang A2 en hoger, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 en A14854,60%57,33%59,51%
Voor de rangen A1, B3, B2, C3 en C260,80%63,84%66,27%
Voor de rangen B1, C1, D3 en D267,60%70,98%73,68%
Voor de rang D173,50%77,18%80,12%

Art. 2. In Deel VII, Titel 2, Hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit, wordt afdeling 19, bestaande uit artikel VII 70quater, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, opgeheven.

Art. 3. In artikel VII 80, §1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

Bedrag per kilometer
motorvoertuig€ 0,3352 (vanaf 1 juli 2011)
fiets€ 0,21

Art. 4. Artikel VII 81 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt opgeheven.

Art. 5. In artikel VII 88, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

korpsBedrag aan 100% per maand
Rivier- en kanaalloodsen€ 153,88
Scheldemondenloodsen€ 543,96
kustloodsen€ 131,02

Art. 6. In artikel VII 90, §3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "voor dienstverplaatsingen tussen de woonplaats en de standplaats" opgeheven;
2° in het eerste lid wordt de zinsnede "VII 81, §1" vervangen door de zinsnede "VII 80, §1".
3° in het tweede lid worden de woorden "woonplaats-standplaats" opgeheven.

Art. 7. In artikel VII 91bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het getal "68,50" vervangen door het getal "103,50";
2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 8. In artikel VII 102, §2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt het getal "0,15" vervangen door het getal "0,21".

Art. 9. In artikel VII 104 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Voor de gehandicapte personeelsleden die recht hebben op de Vlaamse Ondersteuningspremie is de tegemoetkoming gelijk aan de kostprijs van een treinkaart eerste klasse over dezelfde afstand, voor zover dat als maatregel is opgenomen in het integratieprotocol.".

Art. 10. Aan artikel VII 109ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de getallen "5,00" en "3,91" vervangen door respectievelijk de getallen "7,00" en "5,91";
2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 11. Artikel VII 109quinquies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt opgeheven.

Art. 12. Artikel VII 153 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt opgeheven.

Art. 13. Aan deel VII, titel 5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008; 29 mei 2009 en 2 december 2011, wordt een artikel VII 164 toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. VII 164. §1. De compenserende toelage van 43,00 euro voor vastbenoemden en van 47,50 euro voor contractuelen blijft behouden voor de personeelsleden van de hieronder vermelde agentschappen, op voorwaarde dat zij er in dienst zijn getreden vóór 1 december 2012:
1° De Scheepvaart;
2° Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT), met uitzondering van de Vlaamse economische vertegenwoordigers en het ondersteunend personeel in het buitenland;
3° Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
4° Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
5° Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen;
6° Waterwegen en Zeekanaal;
7°Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen.

§ 2. De compenserende toelage van 29,00 euro voor vastbenoemden en van 32,50 euro voor contractuelen blijft behouden voor de personeelsleden van Syntra Vlaanderen, op voorwaarde dat zij er in dienst zijn getreden vóór 1 december 2012.

§ 3. De toelagen, vermeld in §1 en§2 worden maandelijks naar rata van de prestaties en overeenkomstig artikel VII 15 na vervallen termijn samen met het salaris betaald."

Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers

Art. 14. Artikel 158octies van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008, wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 158 octies. Elke gewestelijk ontvanger heeft recht op maaltijdcheques overeenkomstig de regeling van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, zoals gewijzigd."

Art. 15. Artikel 158nonies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008, wordt opgeheven.

Art. 16. In artikel 158decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008, worden paragraaf 1, 3, 4 en 5 opgeheven.

Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

Art. 17. In artikel 117/2, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, wordt het getal "0,15" vervangen door het getal "0,21".

Art. 18. In artikel 117/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010, worden de getallen "5,00" en "3,91" vervangen door respectievelijk de getallen "7,00" en "5,91".

Hoofdstuk 4. Wijziging van de agentschapsspecifieke besluiten

Art. 19. In deel XIII van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 houdende organisatie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel wordt titel 3, dat bestaat uit artikel XIII 4, opgeheven.

Art. 20. Artikel 22 en 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende de agentschapsspecifieke regeling van rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart worden opgeheven.

Art. 21. In titel II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen wordt hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 3, opgeheven.

Art. 22. Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij wordt opgeheven.

Art. 23. Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht wordt opgeheven.

Art. 24. Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 25. Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2009 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 26. In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wordt hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 4, opgeheven.

Art. 27. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring ervan, met uitzondering van de volgende bepalingen:
1° artikel 2, 5, 7, 10 tot en met 16, en 18 tot en met 26, die in werking treden op 1 december 2012;
2° artikel 3, 4, 6, 8 en 17, die in werking treden op 1 januari 2013.

Art. 28. De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,

Ingrid LIETEN

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Freya VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Philippe MUYTERS