Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 7 - BVR 5 september 2008 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 7 - BVR 5 september 2008

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft een aantal maatregelen voor het zeewezen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, §1 en §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 mei 2008;

Gelet op protocol nr. 262.848 van 9 juni 2008 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 44.872/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2008, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel VII 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden ", met uitzondering van een personeelslid met de functie van operationele loods," geschrapt.

Art. 2. In artikel VII 60, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

loodstoelage in euro’sgroep 1groep 2groep 3groep 4
na 6 jaarna 9 jaarna 14 jaar
rivierloodsen141,09 euro168,27 euro206,22 euro245,34 euro
kanaalloodsen140,94 euro168,12 euro206,07 euro245,19 euro
Scheldemondenloodsen55,10 euro78,26 euro94,43 euro138,72 euro
kustloodsen90,43 euro122,14 euro169,98 euro205,44 euro

Art. 3. In artikel VII 63 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

algemene toelagetoelage voor extraprestatiestoelage voor het effectief geven van opleiding en het afnemen van proefreizen aan de hoofdschipper – gezagvoerder van de loodsboot Tender en andere nautische functies
loods, chefloods (dagdienst)12.815,20 euro2.305 euro
loods, chefloods (continudienst) of nautisch dienstchef12.815,20 euro5.361 euro
loods, kapitein van de loodsboot12.815,20 euro13.321 euro10.000 euro
loods, stuurman van de loodsboot80% van de toelagen van de kapitein

Art. 4. Aan deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden een afdeling 17 en 18 toegevoegd, die luiden als volgt:

"Afdeling 17. STCW-toelage (Standards of Training, Certification and Watchkeeping)

Artikel VII 70bis. Op voorwaarde dat het personeelslid in het bezit is van een geldig STCW-vaarbevoegdheidsbewijs overeenkomstig de functie, wordt een STCW-toelage toegekend, zoals hierna bepaald:

STCWgraadfunctiejaarbedrag (100%)
Ilo-certificaatspeciaal assistent/speciaal hoofdassistentkok940 euro
II/4matroosmatroos940 euro
III/4motoristmotorist1.690 euro
II/4schipperschipper-bootsman1.690 euro
II/3schipperschipper1.690 euro
III/1, III/2, III/3scheepstechnicusscheepstechnicus1.690 euro
II/1schipperschipper-stuurman2.190 euro
III/4hoofdmotorist / leidinggevend hoofdassistenthoofdmotorist2.190 euro
III/2 of III/3hoofdscheepstechnicus / leidinggevend hoofdmedewerkerhoofdscheepstechnicus2.190 euro
II/2hoofdschipper / leidinggevend hoofdassistenthoofdschipper2.690 euro

De personeelsleden van niveau A zijn uitgesloten van die toelage.

In afwijking van het eerste lid wordt de toelage toegekend aan alle functiehouders op voorwaarde dat zij hun STCW-vaarbewijs behalen vóór 31 december 2012. Zo niet wordt de betaling stopgezet vanaf 1 januari 2013.

Afdeling 18. Toelage voor technische bekwaamheid

Art. VII 70ter. §1. De personeelsleden met de functie van verkeersleider centrale Zandvliet of Zeebrugge, regioverkeersleider verkeerscentrale Zandvliet of Zeebrugge, nautisch verkeersleider MRCC (Maritiem Reddings en Coördinatiecentrum), verkeersleider MRCC, verkeersleider Zelzatebrug, regioverkeersleider Zelzatebrug, loodsdienstcoördinator en rededienstcoördinator ontvangen een toelage van 2.250 euro (à 100%) per jaar voor technische bekwaamheid.

De toelage, vermeld in het eerste lid, wordt voor de personeelsleden die na 1 januari 2008 in dienst zijn getreden, niet toegekend tijdens de proeftijd.

§2. Bovenop de toelage vermeld in §1 ontvangen de verkeersleiders en regioverkeersleiders van de centrale Zandvliet en Zeebrugge waarop artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007 betreffende de opleiding, de kwalificatie en de aansprakelijkheid van de personeelsleden die belast zijn met de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen buiten het havengebied en het personeel van het MRCC, van toepassing is, een toelage van 1.000 euro (100%) per jaar.

§3. Bovenop de toelage vermeld in §1 ontvangen de nautisch verkeersleiders MRCC waarop artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007, vermeld in §2, van toepassing is, een toelage van 500 euro (100%) per jaar.

§4. De toelage vermeld in §2 en §3 wordt enkel uitbetaald als de betrokken personeelsleden in het bezit zijn van een geldig VTS (Vessel Traffic System) of MRCC-certificaat.

§5. De verkeersleiders en regioverkeersleiders waarop §2 van toepassing is dienen ten laatste op 31 december 2008 in het bezit te zijn van een geldig VTS-certificaat, zoniet wordt de toelage vermeld in §2 niet verder uitbetaald totdat ze opnieuw voldoen aan de voorwaarden.

De nautisch verkeersleiders waarop §3 van toepassing is dienen ten laatste op 30 juni 2009 in het bezit te zijn van een geldig MRCC-certificaat, zoniet wordt de toelage vermeld in §3 niet verder uitbetaald totdat ze opnieuw voldoen aan de voorwaarden."

Art. 5. Aan de tabel van artikel VII 71 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de volgende woorden toegevoegd:

helitoelage operationele loodsen (VII 60, §7)gevaartoelage (VII 33)

Art. 6. In artikel VII 88, §1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt de tabel vervangen door wat volgt:

korpsbedrag tegen 100% per maand
rivier- en kanaalloodsen135,09 euro
Scheldemondenloodsen525,17 euro
kustloodsen112,23 euro

Art. 7. Artikel VII 90 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. VII 90. §1. Het personeelslid van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust dat in Vlissingen werkt, en niet in Nederland verblijft, krijgt per gepresteerde arbeidsdag in Vlissingen een vergoeding voor de gemaakte kosten overeenkomstig de onderstaande tabel:

zoneafstand woonplaats – werkplaats – woonplaats via de wegfactor zonedagbedrag (100%) – arbeidsprestatie van 12 uur per dagdagbedrag (100%) – andere arbeidsprestatie
0personeelsleden met bedrijfswagen017,89 euro11,33 euro
1< 75 km7527,34 euro20,78 euro
2=75 km en < 100 km10030,49 euro23,93 euro
3=100 km en < 150 km.15036,79 euro30,23 euro
4=150 km en < 200 km20043,09 euro36,53 euro
5= 200 km22546,24 euro39,68 euro

§2. De vergoeding, vermeld in §1, wordt niet toegekend aan de personeelsleden die de tegemoetkoming ontvangen voor moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, vermeld in artikel VII 99 en VII 100.

§3. De vergoeding, vermeld in §1, wordt aangepast als het bedrag van de kilometerver-goeding voor dienstverplaatsingen tussen de woonplaats en de standplaats, vermeld in artikel VII 81, §1, wordt gewijzigd.

De aangepaste dagbedragen worden als volgt berekend:

2.380 euro + (factor zone*jaarprestaties*bedrag kilometervergoeding woonplaats – standplaats)/133 (arbeidsprestaties van 12 uur per dag) of 210 (andere arbeidsregeling).

De aangepaste bedragen worden bij dienstorder van de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken meegedeeld."

Art. 8. In artikel VII 118 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in §1 wordt het bedrag "3.056,03" vervangen door het bedrag "11.626,23";

2° §2, §3, §4, §5 en §6 worden opgeheven.

Art. 9. Bijlage 8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt opgeheven.

Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van artikel 1 en artikel 5, die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2007.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 september 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media en Toerisme,

Geert BOURGEOIS