Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 3 - BVR 6 juli 2007 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 3 - BVR 6 juli 2007

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een mandaattoelage

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1 en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 67, § 2;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, zoals gewijzigd bij decreet van 6 juli 2005, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 en 16 maart 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2007;

Gelet op de protocollen nr. 246.796 van 1 juni 2007 en nr. 249.805 van 29 juni 2007 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op het advies 43.061/3 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gec oördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme;

Na beraadslaging,


BESLUIT:

Artikel 1. Artikel V 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel V 12. § 1. De Vlaamse Regering deelt de management- en projectleiderfuncties van het N-niveau in 4 klassen in, op voorstel van een wegingcommissie.

§ 2. De titularis van een management- of projectleiderfunctie van het N-niveau geniet:

 1. een bezoldiging in de salarisschaal A311;
 2. een managementtoelage, die in afwijking van artikel VII 39, §2, wordt berekend op de som van het jaarsalaris en de mandaattoelage;
 3. een vakantiegeld en een eindejaarstoelage zoals bepaald in deel VII van dit besluit, evenals alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen indien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen;
 4. een mandaattoelage waarvan het bedrag volgens de klasse op jaarbasis à 100% (spilindex 138,01) bedraagt:
  Klasse D € 19.840
  Klasse C € 13.420
  Klasse B € 8.780
  Klasse A € 6.280

§ 3. De titularis van een functie van algemeen directeur geniet:

 1. een bezoldiging in de salarisschaal A288;
 2. een managementtoelage, een vakantiegeld en een eindejaarstoelage zoals bepaald in deel VII van dit besluit, evenals alle andere toelagen, vergoedingen en sociale voordelen indien zij aan de toekenningvoorwaarden voldoen;
 3. een mandaattoelage van € 720 op jaarbasis à 100%.

§ 4. De vervanger van een N-functie, bedoeld in artikel V 11, §2, geniet de bezoldiging en de toelagen zoals bepaald in §2 voor zover de vervanging 3 maanden of langer duurt.

§ 5. De vervanger van een functie van algemeen directeur, bedoeld in artikel V 11, §3, geniet de bezoldiging en de toelagen zoals bepaald in §3 voor zover de vervanging 3 maanden of langer duurt.

§ 6. Wat de toekenning en berekening van salaris, toelagen, vergoedingen en sociale voordelen betreft, is de regeling die vermeld is in deel VII van dit besluit van toepassing."

Art. 2. Artikel V 51 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel V 51. § 1. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel V 12, behoudt de titularis van:

 1. een management- of projectleiderfunctie van het N-niveau bedoeld in artikel V 9, § 2, die vanuit rang A4 of rang A3 aangewezen wordt, het salaris en de salarisschaal, geldend vóór de aanstelling, evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die hij vóór de aanstelling genoot in zoverre de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en dat aan deze voorwaarden blijft voldaan;
 2. een management- of projectleiderfunctie van het N-niveau bedoeld in artikel V 9, § 1, die reeds door een arbeidsovereenkomst met de Vlaamse gemeenschap of het Vlaams gewest of een daarvan afhangende instelling verbonden was, de contractuele regeling geldend vóór de aanstelling, evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die hij vóór de aanstelling genoot in zoverre de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en dat aan deze voorwaarden blijft voldaan;
 3. een functie van algemeen directeur hetzij het salaris en de salarisschaal verbonden aan de rang A2L, zijnde A286 en na 6 jaar effectieve prestaties A288, hetzij, in voorkomend geval, het salaris en de salarisschaal welke was verbonden aan de met de functie van adjunct-leidend ambtenaar overeenstemmende graad en welke hem voordien was toegekend; evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen die hij vóór de aanstelling genoot in zoverre de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en dat aan deze voorwaarden blijft voldaan.

§ 2. De in § 1 bedoelde titularis bekomt deze overgangsregeling indien deze gunstiger is dan de organieke regeling vermeld in artikel V 12.

§ 3. In afwijking van § 2 geniet de titularis bedoeld in § 1, 1), de mandaattoelage bovenop de overgangsregeling."

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2007.

Art. 4. De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2007.


De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media en Toerisme,

Geert BOURGEOIS