Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 71 - BVR 18 november 2022 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 71 - BVR 18 november 2022

18 november 2022 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de betaling van het salaris, de binnenvaarttoelage en andere bepalingen.

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
- het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs,
artikel 67, §2;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;
- het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs,
artikel 67, §2;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.23.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.

In artikel I 3, tweede lid van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden “het gemeenschappelijk dienstencentrum” worden vervangen door de
woorden “het dienstencentrum Personeelsadministratie”;
2° de volgende zin wordt toegevoegd:
“Het afdelingshoofd van het dienstencentrum Personeelsadministratie ondertekent het
fietsleaseplan, waarin alle afspraken worden vastgelegd tussen werkgever en werknemers over de toekenning en het gebruik van de fiets in het kader van de fietslease, zoals vermeld in artikel VII 109undecies.”

Art. 2. In artikel III 3, §1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° tussen de zinsnede “artikel III 2,1°” en de zinsnede “,kan” wordt de zinsnede “en bijlage 4” ingevoegd;
2° de woorden “die voorwaarde” worden vervangen door de woorden “de diplomavoorwaarde”.

Art. 3. In artikel VI 89, §2, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, worden de woorden “of externe mobiliteit” opgeheven.

Art. 4. In artikel VII 10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, wordt de zin “In afwijking hiervan wordt het maandsalaris van december de eerste werkdag van januari betaald.” opgeheven.

Art. 5. Aan artikel VII 13, §2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Het eerste lid is niet van toepassing op de mandaten, vermeld in deel V.”

Art. 6. In deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021, wordt afdeling 19, die bestaat uit artikel VII 70quater, opnieuw opgenomen, in de volgende lezing:
“Afdeling 19: Binnenvaarttoelage

Art. VII 70quater. Op voorwaarde dat het personeelslid in het bezit is van een geldig kwalificatiecertificaat van de unie, wordt een binnenvaarttoelage toegekend, op de volgende wijze:

graadfunctie jaarbedrag (100%)
speciaal assistentmatroos940 euro
schipperschipper1.690 euro

De personeelsleden behouden de toelage, vermeld in het eerste lid, alleen als ze de “Bridge Resource Management” opleiding hebben gevolgd, en daarvan een trainingscertificaat kunnen voorleggen.

De bruto-toelage die maandelijks wordt betaald, wordt, voor de personeelsleden bezoldigd in een van de T-schalen, vermeld in artikel VII 12, §1, 3°, verminderd met een twaalfde van het jaarbedrag, vermeld in het eerste lid.

Als het bedrag van de maandelijkse bruto toelage niet volstaat om de vermindering, vermeld in het derde lid, toe te passen, wordt het saldo van het bruto maandsalaris afgetrokken.
Personeelsleden die nog niet in het bezit zijn van een geldig kwalificatiecertificaat van de unie, als vermeld in het eerste lid, ontvangen tot uiterlijk 31 januari 2027, de toelage vermeld in artikel VII 70bis, als ze beschikken over het geldig STCW-certificaat dat met hun graad overeenstemt.”

Art. 7. In artikel VII 71 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, wordt aan de tabel volgende rij toegevoegd:

STCW-toelage (artikel VII 70bis)binnenvaarttoelage (artikel VII 70quater)

”.

Art. 8. In artikel VII 164 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2012, en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 5° opgeheven;
2° er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt:
“§2bis. De personeelsleden die vóór 1 december 2012 in dienst zijn getreden bij De Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen, en op 1 januari 2023 worden overgeheveld naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen, behouden de compenserende toelage, vermeld in paragraaf 1, totdat ze het Agentschap Wonen-Vlaanderen vrijwillig verlaten of ontslagen worden.”
3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “en §2” vervangen door de zinsnede “§2 en §2bis.

Art. 9. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2017 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017, worden in punt h) van niveau C de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “diploma” wordt vervangen door het woord “certificaat”;
2° het woord “afdeling” wordt vervangen door het woord “opleiding”.

Art. 10. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2022, met uitzondering van:
- Artikel 6 en artikel 7 die uitwerking hebben met ingang van 18 januari 2022;
- Artikel 8 dat in werking treedt op 1 januari 2023.

Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, (datum)

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart SOMERS