Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 40 - BVR 14 september 2018 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 40 - BVR 14 september 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 maart 2018;

Gelet op protocol nr. 375.1204 van 8 juni 2018 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op adviesnummer 63.782/3 van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2018, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel VII 60, §2, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 februari 2014 en 22 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen het tweede en het derde lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De schaalvergrotingscoëfficiënt voor de Scheldemondenloodsen die bepaald wordt ter uitvoering van artikel VII 61, wordt maandelijks voor 100% in het groepsfonds per loodstoelagegroep gestort.”

2° in het bestaande zesde lid, dat het zevende lid wordt, worden de woorden “vijfde lid” vervangen door de zinsnede “vijfde lid, 3°, en zesde lid”;

3° in het bestaande zesde lid, dat thans het zevende lid wordt, worden tussen het woord “de” en het woord “dienstopdracht” de woorden “loodsprestatie of” ingevoegd;

4° In het bestaande zevende lid, dat het achtste lid wordt, wordt het woord “zesde” vervangen door het woord “zevende”;

5° er wordt een lid toegevoegd dat luidt als volgt:
“In afwijking van het zevende lid kan de rivierloods ervoor kiezen om de extra-beschikbaarheidsdag, toegekend ter uitvoering van het vijfde lid, 3°, niet te compenseren.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring ervan.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2018

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

Liesbeth HOMANS