Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 10 - BVR 4 december 2009 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 10 - BVR 4 december 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, artikel 12, derde lid;

Gelet op het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 september 2009;

Gelet op protocol nr. 278.920 van 3 november 2009 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 47.361/3 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2009, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. Aan artikel I 5, §5, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het statutaire personeelslid dat wordt aangesteld voor facilitaire ondersteunende taken voor een Vlaams ministerieel kabinet, krijgt van de verantwoordelijke lijnmanager een verandering van dienstaanwijzing tot het einde van de facilitaire ondersteuning van het kabinet."

Art. 2. Artikel I 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. I 16. De ambtenaar die de uitoefening van zijn functie onderbreekt voor het opnemen van een (ander) mandaat, een tewerkstelling bij een andere werkgever of bij een Vlaams kabinet, voltijds politiek verlof of een tewerkstelling in een andere functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid, heeft een terugkeerrecht naar de entiteit, raad of instelling van herkomst.

In afwijking van het eerste lid is er een terugkeerrecht naar de oorspronkelijke betrekking voor:

de titularissen van de topkaderfuncties die met verlof zijn voor de uitoefening van een ambt op een kabinet;
de titularissen van de middenkaderfuncties die met verlof zijn voor de uitoefening van een ambt op een kabinet of voor een project goedgekeurd door de Vlaamse Regering;
de ambtenaren die een hoger ambt waarnemen."

Art. 3. In deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, 5 september 2008, 9 januari 2009 en 29 mei 2009, wordt een afdeling 6bis, die bestaat uit artikel VII 52bis, ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Afdeling 6bis. Toelage voor facilitaire kabinetsondersteuning

Art. VII 52bis. Het personeelslid dat aangewezen is voor een ondersteunende functie bij een kabinet van een Vlaamse minister krijgt een toelage, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de lijnmanager, met een minimum van 3.000 euro per jaar en een maximum van 5.694 euro per jaar (100%)."

Art. 4. In artikel VII 71 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 en 29 mei 2009, wordt aan de tabel een rij toegevoegd, die luidt als volgt:

toelage facilitaire kabinetsondersteuning (VII 52bis)

overloon (VII 28 en 31), zaterdag-, zondag- en nachtwerk (VII 30 en 31)

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2009.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 december 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert BOURGEOIS