Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 19 - BVR 18 oktober 2013 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 19 - BVR 18 oktober 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Audit Vlaanderen” en tot wijziging van diverse besluiten

Uittreksel:

....

Hoofdstuk 4. Wijzigingsbepalingen

Afdeling 6. Wijzigingen van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 32. In artikel I 2, 13°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 worden de woorden "het Auditcomité van de Vlaamse administratie voor de Interne Audit van de Vlaamse administratie" vervangen door de woorden "de auditcomités voor Audit Vlaanderen".

Art. 33. In artikel II 2, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden "de Interne Audit van de Vlaamse administratie" vervangen door de woorden "Audit Vlaanderen".

...

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

...

Art. 47. Treden in werking op 1 januari 2014:

1° het Auditdecreet van 5 juli 2013, met uitzonderin van hetgeen bepaald is in het tweede lid;

2° dit besluit, met uitzondering van hetgeen bepaald is in het tweede lid.

...