Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR 17 februari 2023 Overzicht wijzigende besluiten VPS

BVR 17 februari 2023

17 februari 2023 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Overheidspersoneel” en het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitbreiding van de gemeenschappelijke hr-dienstverlening door het Agentschap Overheidspersoneel

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014; - het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2; - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.1, III.2 en III.23.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 oktober 2022. - Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest heeft protocol nr. 414.1305 gesloten op 16 december 2022. - Er is op 11 januari 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, §4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Overheidspersoneel”

Artikel 1. In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Overheidspersoneel”, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 en 11 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, 1°, worden de woorden “en bevordering” vervangen door de zinsnede “, bevordering en mobiliteit”; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden punt 3° tot en met 6° opgeheven; 3° in paragraaf 3, eerste lid, 7°, worden de woorden “de beleidsdomeinoverschrijdende” opgeheven; 4° in paragraaf 3, eerste lid, 9°, wordt de zinsnede “potentieelinschattingen,” vervangen door de woorden “potentieelinschattingen en”; 5° in paragraaf 3, eerste lid, 9°, wordt de zinsnede “, en de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven, en mobiliteit en selecties” opgeheven; 6° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: “§4. Het agentschap is exclusief bevoegd voor de taken, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 1°, 2°, 7° en 8°, die het agentschap uitoefent voor de diensten van de Vlaamse overheid. In afwijking van het eerste lid geldt de exclusieve bevoegdheid niet voor selecties voor de volgende functies: 1° functies bij de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem die niet behoren tot het top- en middenkader; 2° functies waarvoor de lijnmanager zelf kan optreden als selector conform het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006; 3° de entiteitsspecifieke functies. De minister stelt in overleg met de functioneel bevoegde minister of ministers per entiteit, raad of instelling de lijst met entiteitsspecifieke functies als vermeld in het tweede lid, 3°, vast.

Art. 2. In hoofdstuk V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van hoofdstuk V, dat hoofdstuk VI wordt, wordt vervangen door wat volgt: “Hoofdstuk VI. Wijzigings-, inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen”. Pagina 3 van 5 2° er wordt een artikel 15/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: “Art. 15/1. In afwijking van artikel 4, §4, eerste lid, kan de selector, voor entiteiten die nog niet zijn aangesloten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het agentschap, tot 1 januari 2024 een ander professioneel orgaan zijn dan het agentschap.”. Hoofdstuk 2. Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 3. In artikel I 2 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede “de SAVWGG (de strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid),” opgeheven; 2° punt 19° wordt vervangen door wat volgt: “19° selector: a) het Agentschap Overheidspersoneel; b) de lijnmanager in de gevallen, zoals bepaald in dit besluit; c) de bevoegde selector binnen de entiteit voor entiteitsspecifieke functies die voorkomen op de lijst, vermeld in artikel I 4, §1bis, tweede lid, 3°, van dit besluit;”.

Art. 4. In artikel I 4 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, die luidt als volgt: “§1bis. Het Agentschap Overheidspersoneel is selector voor de contractuele en statutaire selecties bij de diensten van de Vlaamse overheid. De exclusieve bevoegdheid, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor selecties voor de volgende functies: 1° functies bij de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem die niet behoren tot het top- en middenkader; 2° functies waarvoor de lijnmanager conform artikel I 5, §2, zelf kan optreden als selector; 3° functies die voorkomen op de lijst van entiteitsspecifieke functies die de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, vaststelt.”.

Art. 5. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022, wordt een artikel I 23 ingevoegd, dat luidt als volgt:

Art. I 23. In afwijking van artikel I 2, 19°, en artikel I 4, §1bis, kan de selector voor entiteiten die nog niet zijn aangesloten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel, tot 1 januari 2024 ook nog een ander professioneel orgaan zijn dan het Agentschap Overheidspersoneel.”.

Art. 6. In artikel III 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 en 24 juni 2016, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 7. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven:
artikel III 21ter, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009, 29 mei 2009 en 3 juli 2015; 2° artikel III 27, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015.

Art. 8. In artikel V 7, §1, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, worden de woorden “in het kader van het samenwerkingsprotocol tussen de Vlaamse Regering en Selor betreffende de bemiddeling van Selor voor de statutaire selecties in een Vlaams ministerie” opgeheven.

Art. 9. Artikel VI 37ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 en 27 januari 2017, wordt vervangen door wat volgt: “Art. VI 37ter. Het Agentschap Overheidspersoneel is selector voor alle bevorderingsprocedures bij de diensten van de Vlaamse overheid, zowel naar een hoger niveau als binnen het niveau.”.

Art. 10. In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022, wordt een artikel VI 172 ingevoegd, dat luidt als volgt:

Art. VI 172. In afwijking van artikel VI 37ter kan de selector voor een bevordering binnen het niveau voor entiteiten die niet behoren tot de ministeriediensten en die nog niet zijn aangesloten op de gemeenschappelijke dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel, tot 1 januari 2024 ook nog een ander professioneel orgaan zijn dan het Agentschap Overheidspersoneel.”.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring ervan.

Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor de human resources, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen

Bart SOMERS