DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het Gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, artikel 12, derde lid;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2012;

Gelet op protocol nr. 311.997 van 6 juli 2012 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies nummer 51.843 van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2012, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand; Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel III 2 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en 29 april 2011, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° het diploma of studiegetuigschrift bezitten dat overeenstemt met het administratief niveau van de functie waarin wordt aangeworven, zoals bepaald in bijlage 2 bij dit besluit, of een ervaringsbewijs of toegangsbewijs, vermeld in artikel III 3, §2, voor dezelfde functie;

In dit besluit wordt verstaan onder ervaringsbewijs: een ervaringsbewijs als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, waarover een protocol wordt gesloten in het Sectorcomité XVIII omdat het relevant is voor de diensten van de Vlaamse overheid.".

Art. 2. In artikel III 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 9 januari 2009 en 29 mei 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

"§1. In afwijking van artikel III 2, 1°, kan door de lijnmanager, voorafgaand aan de rekrutering, van die voorwaarde worden afgeweken als de functie voorkomt op de lijst van knelpuntfuncties binnen de diensten van de Vlaamse overheid die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, wordt vastgesteld na advies van de selectoren.

§2. Daarnaast kan de lijnmanager, voorafgaand aan de selectie, bij een met redenen omklede beslissing waaruit een redelijk vermoeden van meerwaarde van deze procedure blijkt, opnemen in het selectiereglement dat in afwijking van artikel III 2, 1°, ook personen die nog niet beschikken over het diploma, studiegetuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs, zich kandidaat kunnen stellen voor de functie. Zij krijgen enkel toegang tot de selectieprocedure na het behalen van een toegangsbewijs, uitgereikt door de VDAB, na beoordeling van hun competenties zoals hierna bepaald. Het toegangsbewijs van de VDAB is zeven jaar geldig voor dezelfde functie bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Van een kandidaat die niet beschikt over een diploma, studiegetuigschrift, ervaringsbewijs of toegangsbewijs als vermeld in het selectiereglement, wordt een portfolio beoordeeld. De kandidaat lijst relevante kennis, vaardigheden en attitudes voor de functie op in het portfolio en staaft dit met zoveel mogelijk bewijsstukken.

De VDAB duidt per vacature beoordelaars aan met de nodige expertise om portfolio’s te beoordelen.

De lijnmanager bepaalt samen met de VDAB en de selector de te bewijzen competenties waarop de beoordeling van het portfolio voor de vacature gebeurt.

De VDAB reikt na een positieve beoordeling van een portfolio bovenvermeld toegangsbewijs uit. Het toegangsbewijs vermeldt de functie waarvoor het geldt, welke competenties op welk niveau werden beoordeeld, en de ingangsdatum en geldigheidsduur van het toegangsbewijs.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, kan nadere voorwaarden bepalen.

§3. Een intern personeelslid dat een functie vervult die tot hetzelfde niveau behoort als de vacante functie, hoeft niet te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel III 2, 1°, van dit besluit, tenzij specifieke diplomavoorwaarden bepaald zijn.";

2° de bestaande paragraaf 2 wordt paragraaf 4.

Art. 3. Artikel III 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. III 9. De selector stelt per selectie een selectiereglement vast.

Het selectiereglement regelt minstens de datum waarop aan de voorwaarden moet voldaan zijn, hoeveel proeven er zullen georganiseerd worden, de aard van de testen, desgevallend de samenstelling van de jury, de criteria op basis waarvan de geschiktheid of het geslaagd zijn beoordeeld worden en de regels rond de rangschikking, de geldigheidsduur van de selectie en het verlies en behoud van een plaats in de reserve, indien deze aangelegd wordt.

Bij toepassing van artikel III 3, §2, van dit besluit, vermeldt het selectiereglement bovendien:
- welke diploma’s, studiegetuigschriften, ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen toegang geven tot de selectieprocedure;
- dat ook kandidaten zonder de in het selectiereglement vermelde diploma’s, studiegetuigschriften, ervaringsbewijzen of toegangsbewijzen kunnen kandideren;
- desgevallend, welk ander bewijsstuk elke kandidaat moet afleveren om toegang te krijgen tot de selectieprocedure."

Art. 4. In artikel III 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, 29 mei 2009 en 29 april 2011, worden de woorden "artikel III 3, § 2," vervangen door de woorden "artikel III 3, § 4,".

Art. 5. Artikel III 28 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, wordt opgeheven.

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt aan deel III, hoofdstuk 5, een artikel III 30 toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. III 30. De selectiereglementen bedoeld in artikel III 9, derde lid, worden gedurende de periode van 1 oktober 2012 tot 31 december 2014 onderhandeld in het Sectorcomité XVIII."

Art. 7. In artikel V 5, §2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"De indienstnemende overheid kan, voorafgaand aan de selectie, door toepassing van artikel III 3, §2, en III 9, van dit besluit, opnemen in de oproep tot kandidaten, vermeld in artikel V 4, dat kandidaten die niet beschikken over het diploma of studiegetuigschrift kunnen worden toegelaten tot de selectieprocedure.".

Art. 8. In artikel V 20 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"De indienstnemende overheid kan, voorafgaand aan de selectie, door toepassing van artikel III 3, §2, en III 9, van dit besluit, opnemen in de oproep tot kandidaten, vermeld in artikel V 19, dat kandidaten die niet beschikken over het diploma of studiegetuigschrift kunnen worden toegelaten tot de selectieprocedure.".

Art. 9. In artikel V 36, §2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"De benoemende overheid kan, voorafgaand aan de selectie, door toepassing van artikel III 3, §2, en III 9, van dit besluit, opnemen in de oproep tot kandidaten dat kandidaten die niet beschikken over het diploma of studiegetuigschrift kunnen worden toegelaten tot de selectieprocedure.".

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012.

Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 september 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Geert BOURGEOIS