Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 29 - BVR 3 juli 2015 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 29 - BVR 3 juli 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en andere besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft Jobpunt Vlaanderen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en §3, eerste lid, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, artikel 67, §2;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel, artikel 3, § 1, vervangen bij het decreet van 29 mei 2015, en artikel 5ter, § 4, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikelen 3, 5, 6, § 2, en 26;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, artikel 12, derde lid;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, §1, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, en § 2, en artikel 241, §2;

Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 112, §1, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en §2, en 234, tweede lid;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 115 en 229, §1, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen, artikelen 10 en 11, eerste en derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ‘Agentschap Overheidspersoneel’;

Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de externe personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde werkingsgebied;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2014;

Gelet op het op 12 januari 2015 afgesloten protocol nr. 340.1107 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest;

Gelet op advies 57.568/3 van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2015, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004(opent in nieuw venster) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Overheidspersoneel”, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “, met uitzondering van de taken waarvoor Jobpunt Vlaanderen exclusief bevoegd is” opgeheven.

Art. 2. Artikel 4, §4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt vervangen door wat volgt:

Ҥ4. Het agentschap is exclusief bevoegd voor de volgende taken :

1° de taken, vermeld in paragraaf 3, 1°, die het agentschap uitoefent voor de Vlaamse ministeries, wat betreft de statutaire personeelsleden;

2° de taken, vermeld in paragraaf 3, 1°, die het agentschap uitoefent, wat het top- en middenkader betreft;

3° de taken, vermeld in paragraaf 3, 2°, die het agentschap uitoefent voor de Vlaamse ministeries;

4° de taken, vermeld in paragraaf 3, 3° tot en met 8°.”.

Art. 3. In artikel 17, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005(opent in nieuw venster) met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt het punt 5° opgeheven.

Art. 4. In deel I, titel 3, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 6 juli 2007, 29 mei 2009, 4 december 2009, 21 februari 2014 en 3 oktober 2014, wordt een hoofdstuk 1ter, dat bestaat uit artikel I 14octies, ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk 1ter. Het Selectiekwaliteitscomité

Art. I 14octies. §1. Het Selectiekwaliteitscomité ziet toe op de integriteit en deontologie van het selectiebeleid van de Vlaamse overheid.

Het Selectiekwaliteitscomité heeft een adviserende rol met betrekking tot de kwaliteit van:

1° de selecties of onderdelen van selecties uitgevoerd door het Agentschap Overheidspersoneel of andere selectoren;

2° de beslissingen van het herplaatsingsbureau dat deel uitmaakt van het Agentschap Overheidspersoneel.

Het Selectiekwaliteitscomité bestaat uit vijf leden, die worden aangewezen door de Vlaamse Regering.

§2. Het Selectiekwaliteitscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de regels voor de werking van het Selectiekwaliteitscomité worden opgenomen.

§3. De externe leden van het Selectiekwaliteitscomité ontvangen per zitting een presentiegeld van 71,42 euro.

In afwijking van het eerste lid wordt aan de voorzitter een presentiegeld toegekend van 150 % van het bedrag, vermeld in het eerste lid.

De presentiegelden, vermeld in dit artikel, volgen de evolutie van het gezondheidsindexcijfer zoals vermeld in artikel VII 9..

§4. De leden van het Selectiekwaliteitscomité hebben recht op een reiskostenvergoeding overeenkomstig artikel VII 80 tot en met VII 82.”.

Art. 5. In artikel III 21ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 en 29 mei 2009, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “Het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 6. In artikel V 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 29 mei 2009, 22 januari 2010 en 3 februari 2012, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” telkens vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 7. In artikel V 13, §1bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” telkens vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 8. In artikel V 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, 29 mei 2009 en 3 februari 2012, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” telkens vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 9. In artikel V 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, 3 februari 2012 en 3 oktober 2014, worden de woorden “door Jobpunt Vlaanderen” telkens vervangen door de woorden “door het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 10. In artikel V 37, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “Het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 11. In artikel V 38, §2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 en gewijzigd bij de besluiten van 23 mei 2008, 29 mei 2009, en 3 februari 2012, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 12. In artikel VI 12, §1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 13. In artikel VI 30sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 14. In artikel VI 30novies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2011, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 15. In artikel VI 37ter, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014, worden de woorden “Jobpunt Vlaanderen” vervangen door de woorden “Het Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 16. In artikel 27, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011(opent in nieuw venster) houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de externe personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde werkingsgebied, wordt de zinsnede “meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen, dat zorgt voor de bekendmaking” vervangen door de zinsnede “meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen als het een vacante betrekking betreft bij één van de lokale en provinciale overheden, vermeld in artikel 21, eerste lid, en aan het Agentschap Overheidspersoneel als het een vacante betrekking betreft bij de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel 21, derde lid” en wordt de zinsnede “van de vacature op de eigen website.” vervangen door de zin “Jobpunt Vlaanderen of het Agentschap Overheidspersoneel zorgt voor de bekendmaking van de vacature op de eigen website.”.

Art. 17. In artikel 3, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014(opent in nieuw venster) tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, wordt punt e) opgeheven.

Art. 18. §1. In dit artikel wordt verstaan onder :

1° Jobpunt Vlaanderen: de coöperatieve vennootschap, vermeld in artikel 1bis van het het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel;

2° het Agentschap Overheidspersoneel: het agentschap opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel".

§2. Het Agentschap Overheidspersoneel organiseert met het oog op de overname van contractuele personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen een objectieve selectieproef, die bestaat uit een screening van de curricula vitae, en een selectie-interview op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria die deel uitmaken van het functieprofiel en die worden beschreven in het selectiereglement.

In het selectie-interview wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de vereisten voor de desbetreffende functies en aan de competenties, vermeld in het functieprofiel. Tijdens het selectie-interview wordt aan de kandidaten de mogelijkheid geboden om hun professionele ervaring en hun curriculum vitae toe te lichten.

De lijnmanager van het Agentschap Overheidspersoneel neemt de beslissing over de indienstneming.

Art. 19. De vergoedingen van het waarnemend lid van de raad van bestuur dat de belangen van de Vlaamse Regering behartigt bij Jobpunt Vlaanderen zijn dezelfde als de vergoedingen die de leden van de raad van bestuur van Jobpunt Vlaanderen ontvangen.

Aan het waarnemend lid van de raad van bestuur, vermeld in het eerste lid, wordt een vergoeding toegekend voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het mandaat, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Art. 20. Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2015, met uitzondering van:

1° de artikelen 3 en 17, die in werking treden op de dag waarop de uittreding van de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006,uit Jobpunt Vlaanderen plaatsvindt.

2° artikel 2, wat de exclusieve toekenning van taken aan het Agentschap Overheidspersoneel betreft ten aanzien van de Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de Publiekrechtelijk Extern Verzelfstandigde Agentschappen, dat in werking treedt op de dag waarop het decreet van 26 juni 2015 tot wijziging van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003,wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.

Art. 21. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Liesbeth HOMANS