Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 012 - Kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 012 - Kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen

[12] Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen

Publicatie BS:19 mei 2011
Uitwerking:29 april 2011, met uitzondering van de volgende bepalingen

1° artikel 2, 1° (I 5, § 2, 7e-9e lid) en artikel 6 (III 29) die uitwerking hebben met ingang van 1 mei 2011

2° artikel 2,2° (I 5, § 4) dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2009

3° artikel 3 (I 20bis), 8 (V 11, § 2), 9 (V 12), 44 (VII 109septies en VII 109octies), 48 (VII 156 en VII 157) en 54 (XII 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2010

4° artikel 5 (III 22, 3°) en 31 (VII 2, § 2, 1e lid) die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2011
5° artikel 19 (VI 30decies) dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2010
6° artikel 30 (VI 144, § 1 en § 2) dat uitwerking heeft met ingang van 23 mei 2008
7° artikel 32 (VII 5) en 41 (VII 70quinquies, § 2) die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2008
8° artikel 38 (deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1), 39,2° t.e.m. 4° (VII 45, § 1, § 2 en § 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2010
9° artikel 39,1° (VII 45, eerste zin van het eerste lid) dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2002
10° artikel 40 (VII 65, § 1, 3e lid), 42 (VII 83, § 1, 2e lid), 43 (VII 87, § 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 februari 2011
11° artikel 47 (VII 155, § 1) dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009
12° artikel 50 (X 9) dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2009
13° artikel 51 (X 37) dat in werking treedt op de eerste dag volgend op het akkoord van de federale ministerraad
14° artikel 56 (art. 28, 9° BVR 18/06/2010) dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2009.