Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoofdbureau Organisatie

Hoofdbureau

Een hoofdbureau is verantwoordelijk voor het onderzoek en de vaststelling van de kandidatenlijsten, en voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Voor elke type verkiezing wordt een hoofdbureau opgericht. Kandidaten mogen geen lid zijn van het hoofdbureau.

Gemeenteraadsverkiezing

Elke gemeente heeft een gemeentelijk hoofdbureau. In de gemeenten waarin de kiezerslijst bestaat uit 1 stemafdeling, fungeert het enige stembureau als gemeentelijk hoofdbureau.

Het gemeentelijk hoofdbureau moet:

  • de kandidatenlijsten onderzoeken
  • eventuele bezwaren tegen de kandidatenlijsten of tegen kandidaten onderzoeken
  • de kandidatenlijsten daarna definitief vaststellen
  • op verkiezingsdag de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vaststellen.

Het gemeentelijk hoofdbureau bestaat uit:

  • 1 voorzitter
  • 1 plaatsvervangende voorzitter
  • 3 bijzitters
  • 4 plaatsvervangende bijzitters
  • 1 secretaris.

In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk arrondissement, zit de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of een door hem aangewezen magistraat het gemeentelijk hoofdbureau voor.

In de gemeenten die hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton, zit de vrederechter of een door hem aangewezen plaatsvervanger het gemeentelijk hoofdbureau voor.

In de gemeenten die geen hoofdplaats zijn van een gerechtelijk kanton of gerechtelijk arrondissement, benoemt de vrederechter uiterlijk 6 maanden voor de dag van de verkiezingen de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaams Gewest.

Als de plaatsvervangende voorzitter de voorzitter niet moet vervangen, dan functioneert hij als 4e bijzitter. Als de plaatsvervangende voorzitter de voorzitter wel vervangt, dan vervangt een plaatsvervangend bijzitter zijn functie als 4e bijzitter.

Het gemeentelijk hoofdbureau moet minstens 34 dagen voor de verkiezing samengesteld zijn. De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau kiest uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest de bijzitters, de plaatsvervangende bijzitters en de secretaris die deel uitmaken van zijn bureau. De secretaris is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het bureau.

De gemeentelijke coördinator kan de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau bijwonen. Dat is een gemeentelijk personeelslid aangewezen door het college van burgemeester en schepenen en belast met de coördinatie van de taken die voor de organisatie van de verkiezingen worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Die coördinator mag ook aangewezen worden als bijzitter of als secretaris van het gemeentelijk hoofdbureau. Hij combineert dan beide functies.

In de faciliteitengemeenten waar de raad voor maatschappelijk welzijn rechtstreeks verkozen wordt (in Voeren en in de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel), voert het gemeentelijk hoofdbureau dezelfde taken ook uit voor de OCMW-raadsverkiezing.

Stadsdistrictsraadsverkiezing

Elk stadsdistrict heeft een stadsdistricthoofdbureau. Dat wordt op dezelfde manier samengesteld als het gemeentelijk hoofdbureau en het heeft dezelfde taken, maar dan voor de verkiezing van de stadsdistrictsraad.

Provincieraadsverkiezing

Elk provinciedistrict heeft een provinciedistrictshoofdbureau. Dat wordt op dezelfde manier samengesteld als het gemeentelijk hoofdbureau. Het provinciedistrictshoofdbureau onderzoekt alleen de kandidatenlijsten ingediend in het provinciedistrict, en stelt die definitief vast.

Het provinciedistrictshoofdbureau gevestigd in de hoofdplaats van de provincie, zetelt ook als provinciaal hoofdbureau. Dat provinciaal hoofdbureau stelt op de verkiezingsdag de uitslag vast van de provincieraadsverkiezing. De andere provinciedistrictshoofdbureaus hebben geen taken op de verkiezingsdag.