Voorwaarden

1e voorwaarde: aanwending voor specifieke doeleinden

De wet somt de doeleinden op waarvoor het onroerend goed aangewend moet worden. Als een onroerend goed voor meerdere doeleinden aangewend wordt, kan enkel vrijstelling toegekend worden voor de delen die voor de opgesomde doeleinden aangewend worden. De rest van het onroerend goed zal gewoon belast worden.

De opgesomde doelen zijn:

  • openbare eredienst
  • onderwijs
  • hospitalen, rusthuizen, klinieken, dispensaria
  • vakantiehuizen voor gepensioneerden
  • andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (hiermee wordt bedoeld: soortgelijk aan de in de vorige vier puntjes expliciet opgesomde categorieën (zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen, die soortgelijk zijn aan rusthuizen).

2e voorwaarde: gebrek aan winstoogmerk

De belastingplichtige of een bewoner mag geen winst nastreven. Dit betekent dat de belastingplichtige uit het onroerend goed geen voordeel mag halen (bijvoorbeeld een huurvergoeding) , tenzij hij het voordeel of de vergoeding uitsluitend gebruikt voor de instandhouding of de uitbreiding van de activiteit die in het onroerend goed wordt uitgeoefend.

Bedrag

Het gaat om een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing, inclusief de opcentiemen.

Procedure

U kunt de vrijstelling aanvragen ((opent in nieuw venster)) met het aanvraagformulier hieronder:

  • op voorhand, als u nog geen aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.
  • via een bezwaar, als u al wel een aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.

Op het aanvraagformulier staat vermeld:

  • welke bewijsstukken u moet meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
  • hoe u het aanvraagformulier moet indienen.