Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een werkgever en werknemer sluiten bij de start van een samenwerking een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract af. Daarin worden alle afspraken over het loon, de arbeidsduur en de functie vastgelegd.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) regelen al heel wat arbeidszaken. De cao's verschillen per bedrijfssector en het paritair comité (vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties) speelt hierin een belangrijke rol. Een cao bevat bepalingen over:

 • het minimumloon
 • verplaatsingsvergoedingen
 • de eindejaarspremies
 • de (afwijkende) opzegtermijnen
 • de vakbondsdelegatie

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vindt u de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)(opent in nieuw venster) terug van uw paritair comité. Werknemers vinden het nummer van hun paritair comité en hun functieclassificatie terug op hun loonfiche of kunnen dit opvragen bij de personeelsdienst. Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht bij een erkend sociaal secretariaat(opent in nieuw venster).

Individuele arbeidsovereenkomst

De cao's vormen de basis voor de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Dit document bevat best volgende elementen:

 • identiteitsgegevens van beide partijen
 • begindatum van de overeenkomst
 • werkplaats en werkrooster
 • functie en daaraan gekoppelde verplichtingen
 • duur van de overeenkomst (voor onbepaalde tijd, tot een vooraf bepaalde einddatum, tot het einde van een duidelijk omschreven werk of een vervangingsovereenkomst)
 • loon en extra voordelen
 • wijze van de contractbeëindiging en eventuele opzegvergoeding of boete
 • eventueel aanvullende bepalingen zoals geheimhoudingsclausule of concurrentiebeding
 • ontvangstbevestiging van het arbeidsreglement

In arbeidsovereenkomsten die afgesloten zijn sinds 1 januari 2014 mogen werkgevers geen proefperiode ('proefbeding') meer opnemen. Door de invoering van eenheidsstatuut arbeiders-bedienden wordt de opzegtermijn die werknemers en werkgevers bij een ontslag tijdens het eerste jaar van tewerkstelling moeten respecteren, relatief kort, waardoor de proefperiode niet meer nodig is. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Studentenarbeid en tijdelijke arbeid: de eerste drie effectieve arbeidsdagen worden als proeftijd beschouwd. Zowel de werkgever als de werknemer kan de overeenkomst tijdens die termijn op elk ogenblik en zonder vergoeding stopzetten.
 • Overgangsmaatregel: hebt u nog een contract dat afgesloten werd voor 1 januari 2014 en waarin wel een proefperiode vermeld staat? Dan blijft de proefperiode van kracht tot de overeengekomen termijn verstreken is. Voor die contracten gelden dus nog de oude regels..

Een arbeidsovereenkomst wordt ten laatste ondertekend op het moment van de indiensttreding en dat in twee exemplaren, één voor de werkgever en één voor de werknemer.