Tijdens de universitaire opleidingen voor uw specialisatie als arts, volgt u een stage. Dat doet u bij een erkende stagemeester en op een erkende stageplaats.

Bij de start van uw opleiding moet u een stageplan indienen bij Zorg en Gezondheid. Stage buiten een goedgekeurd stageplan kan nooit meegenomen worden. Tijdens de opleiding moet u een stagerapport indienen.

Een stageplan indienen

Het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeester(s)/stageplaats(en). De stagemeester(s) en kandidaat moet(en) het plan ondertekenen en dateren.

Naast een stageplan voegt u ook nog een aantal bewijsstukken (of kopies van bewijsstukken) toe.

HuisartsenArts-specialisten
 1. Stageplan voor huisartsen:(opent in nieuw venster) in te dienen voor het begin van de stage of binnen 4 maanden na de start van de stage.
 2. Facultair attest aanvaarding: attest van de faculteit geneeskunde dat u geselecteerd bent voor de discipline waarin u een opleiding wilt volgen
 3. Attest inschrijving Orde der artsen: uw inschrijving bij de Orde der artsen(opent in nieuw venster) moet ingaan voor de start van de opleiding
 4. Opleidingsovereenkomst(en) met stagemeester of met ziekenhuis
  • Bij stage in een ziekenhuis: de stageovereenkomst bepaalt de billijke vergoeding voor elk onderdeel van de stage.
  • Voor huisartsen met stage in een huisartspraktijk: de drie contracten tussen SUIvzw en stagemeester, SUIvzw en de kandidaat en tussen de stagemeester en de kandidaat. SUIvzw is de vzw die voor huisartsen in opleiding optreedt als werkgever, dit omdat artsen in opleiding in een sui generis-statuut werken.
 5. U mag ook een kopie van uw diploma opsturen, maar dat hoeft niet.
 6. Attest inschrijving in een wachtdienst: bij uw stageplan is dit niet verplicht (wel bij uw stageboekje). Voor huisartsen met een stage in een huisartsenpraktijk is dit een bewijs dat u bent ingeschreven in de wachtdienstregio van uw streek, ondertekend door de wachtdienst-verantwoordelijke

Huisartsen in opleiding die nog onder het 2-jarige curriculum vallen (2-jarige curriculum is uitdovend), moeten ook nog volgende documenten bezorgen:

 1. Bewijs theoretisch onderricht in de huisartsgeneeskunde: een bewijs dat u het theoretisch onderricht gevolgd hebt in de huisartsgeneeskunde.
 2. Bewijs verrichte stages 7de jaar: een bewijs dat u de stages gedaan hebt in het 7e jaar van het curriculum van het huisartsenprogramma.
 1. Stageplan voor arts-specialisten:(opent in nieuw venster) in te dienen voor het begin van de stage of binnen 4 maanden na de start van de stage.
 2. Facultair attest aanvaarding: attest van de faculteit geneeskunde dat u geselecteerd bent voor de discipline waarin u een opleiding wilt volgen. Dit document moet ondertekend zijn door de decaan.
 3. Attest inschrijving Orde der artsen: uw inschrijving bij de Orde der artsen(opent in nieuw venster) moet ingaan voor de start van de opleiding
 4. Opleidingsovereenkomst 1ste jaar: de overeenkomst die is afgesloten tussen u en stagemeester/stagedienst. Hierin wordt onder andere opgenomen dat u een billijke vergoeding zult ontvangen. Uw universiteit stelt dit op.
 5. U mag ook uw opleidingsprogramma opsturen, maar dat hoeft niet.

Indien u beschikt over een EKG-attest kunt u dit bij de indiening van uw stageplan mee insturen. Na controle zal dan automatisch het correcte RIZIV-nummer worden toegekend. Indien u dit niet bij uw initiële aanvraag voegde, moet u rechtstreeks met het RIZIV contact opnemen om dit attest aan hen te bezorgen en zo een aanpassing van uw nummer te verkrijgen.

Het stageplan en de bewijsstukken dient u in via het e-loket(opent in nieuw venster).

De behandeling van uw dossier

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw dossier administratief volledig is.
  Is uw stageplan volledig ingevuld en hebt u alle bewijsstukken mee opgestuurd? Is uw dossier niet volledig, dan krijgt u een e-mail met welke stukken ontbreken en kunt u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw stageplan volledig, dan stuurt Zorg en Gezondheid het door naar het RIZIV vooraleer het dossier voor de erkenningscommissie is gekomen. . Het RIZIV geeft u een nummer als kandidaat in opleiding. U hebt dat nummer nodig om te mogen werken als kandidaat.
 3. Daarna gaat het naar de bevoegde erkenningscommissie. Zij adviseren uw aanvraag. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af. U krijgt:
  1. ofwel een positief advies
   Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie. U ontvangt dit advies via e-mail wanneer u uw mailadres vermeldde op de indiening van uw stageplan. Anders ontvangt u dit advies in uw eHealthbox.
  2. ofwel een negatief advies
   Bij een negatief advies ontvangt u het advies van de erkenningscommissie binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
   Na ontvangst van dit advies kunt u beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven. U stuurt hiervoor een brief naar
   Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen
   Koning Albert II-laan 35 bus 38
   1030 Brussel
   Stuur uw brief binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen. In die brief motiveert u waarom u in beroep gaat en voegt u eventueel bewijsstukken toe. Zorg en Gezondheid zal dan uw beroep voorleggen aan de beroepsraad.
   Als ook na uw beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijgt u ook die beslissing via een aangetekend schrijven.
  3. ofwel een vraag om extra aanvullingen
   Een vraag om extra aanvullingen krijgt u via mail. In de mail staat aangegeven wat u moet doen. Afhankelijk van de mate van onvolledigheid van uw dossier moet u:
   1. ofwel het stageplan volledig opnieuw indienen
   2. ofwel bijkomende stukken indienen.

Een stageplan wijzigen of onderbreken

Als er iets verandert aan uw stageplan (bv. uw stageplaats of de indeling van uw stage of een verlenging van de stage), dient u een wijziging voor ingang van de gewijzigde stageperiode in bij Zorg en Gezondheid.

Uw vraag om uw stageplan te wijzigen, wordt op dezelfde manier behandeld als het indienen van een nieuw stageplan: eerst voor advies naar de erkenningscommissie, daarna de beslissing van de minister.

Als de wijziging aan uw stageplan niet goedgekeurd is voor de start op de nieuwe stageplaats omwille van puur administratieve redenen maar de stagemeester dus zeker erkend is en coördinerende stagemeester akkoord is, kunt u starten op de nieuwe plek. U moet er wel zeker van zijn dat aan alle wettelijke normen voldaan is.

Een stage met meer dan 15 weken onderbreken

Als u over looptijd van de hele opleiding de stage met meer dan 15 weken onderbreekt, moet u dat niet alleen onmiddellijk melden, maar ook uw stage verlengen.

 • Dien een “wijziging stageplan” in via het e-loket(opent in nieuw venster).
 • Geef daarin elke onderbreking aan die de 15 weken overschrijdt.
 • Geef de reden op voor de onderbreking(en). Er zijn 3 wettelijke onderbrekingen mogelijk: wegens zwangerschapsverlof, palliatief verlof of medische redenen.
 • Geef aan bij welke stagemeester en in welke stagedienst u uw stage zal verlengen. U moet ze verlengen met de tijd dat u de stage meer hebt onderbroken dan 15 weken (bij een onderbreking van bv. 18 weken, moet u de stage dus verlengen met 3 weken).

Van discipline veranderen

Als u, als arts in opleiding, van discipline wenst te veranderen, moet u:

 • dit via een ondertekende brief melden aan Zorg en Gezondheid t.a.v. de erkenningscommissie van de discipline die u wenst stop te zetten
 • een nieuw stageplan indienen voor de nieuwe discipline die u wilt starten, met alle nodige documenten
 • een universitair attest insturen dat bevestigt dat u verandert van discipline

Opleiding stopzetten

Als u uw opleiding volledig wilt stopzetten, moet u een ondertekende brief sturen naar de Zorg en Gezondheid t.a.v. de erkenningscommissie van de discipline die u wenst stop te zetten. Wanneer de bevoegde erkenningscommissie uw brief behandeld heeft, wordt de stopzetting gecommuniceerd aan het RIZIV en het RIZIV-nummer van de specialisatie afgesloten. U valt terug op uw 000-nummer.

Een stageboekje of stagerapport indienen

Binnen de 3 maanden na het aflopen van elk opleidingsjaar dient u het stagerapport van het afgelopen jaar in. Naast het stagerapport dient u ook nog andere documenten in:

HuisartsenArts-specialisten
 1. Stagerapport(opent in nieuw venster). Met dit formulier geeft u de erkenningscommissie toegang tot uw elektronische portfolio.
 2. Verslag kandidaat: een kopie van uw persoonlijk zelfreflectieverslag (uw verslag over hoe u naar eigen inzien gefunctioneerd hebt het afgelopen jaar).
 3. Evaluatieformulier van de stagemeester-coördinator, ingevuld en ondertekend.
 4. Evaluatieformulier van de praktijkopleider, ingevuld en ondertekend.
 5. Attest gevolgde seminaries: u moet ten minste 40 uur seminarie per jaar gevolgd hebben onder leiding van een erkende stagemeester. U krijgt het attest van het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO).
 6. Inventaris gepresteerde wachtdiensturen(opent in nieuw venster): enkel voor een stage in een huisartsenpraktijk. Het is een inventaris van de gepresteerde wachtdiensturen per dag, met een stempel en handtekening van de wachtdienstverantwoordelijke. U moet minimaal 120 uren huisartsenwachtdienst presteren per jaar. Bij het tweede stagerapport moet er ook een attest van de ziekenhuiswachtdienst. In het attest wordt enkel verklaard dat u ingeschreven was op de ziekenhuiswachtdienst, er moet geen inventaris worden opgemaakt. Dit document moeten ze bezorgen, ook al hebben ze in het ziekenhuis geen wachten moeten uitvoeren.
 1. Verslag stagemeester: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stageboekje.Een kopie van de evaluatie van uw stage, ingevuld en ondertekend door uw stagemeester(s)
 2. Verslag kandidaat: enkel als dit nog niet is opgenomen in uw stageboekje. Het is uw persoonlijke zelfreflectieverslag.
 3. Stageboekje: Ofwel gebruikt u een pdf of scan van uw medbook, ofwel gebruikt u het model voor uw specialisatie(opent in nieuw venster).

U bezorgt uw documenten via het e-loket(opent in nieuw venster) aan Zorg & Gezondheid.

De behandeling van uw dossier

 1. Er wordt gecontroleerd of uw dossier administratief volledig is
  Is uw stageboekje volledig ingevuld en hebt u alle bewijsstukken mee opgestuurd? Zo niet, dan krijgt u een e-mail met een opsomming van de documenten die ontbreken. Dan kunt u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de bevoegde erkenningscommissie. Zij adviseren uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie krijgt u een mail met het advies van de erkenningscommissie
 4. U kunt tegen dit advies nog in beroep gaan. U stuurt hiervoor een brief naar
  Zorg en Gezondheid
  afdeling Informatie en Zorgberoepen
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel.
  Stuur uw brief binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen. In die brief motiveert u waarom u in beroep gaat en voegt u eventueel bewijsstukken toe. Zorg en Gezondheid zal dan uw beroep voorleggen aan de beroepsraad.

Veelgestelde vragen