Gedaan met laden. U bevindt zich op: Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij voor zelf opgewekte energie

De premie thuisbatterij werd stopgezet: een thuisbatterij-installatie met een AREI-keuringsattest na 31 maart 2023 komt niet meer in aanmerking voor deze premie.

Premie enkel mogelijk voor thuisbatterijen gekeurd uiterlijk op 31 maart 2023
 • De Vlaamse Regering heeft beslist dat thuisbatterijen met een AREI-keuringsattest na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de premie.
 • Er wordt geen premie toegekend voor thuisbatterijen die niet tijdig geplaatst en/of gekeurd konden worden (vertraagde leveringen, een aannemer die niet tijdig meer kan plaatsen, een keuring die niet tijdig kan plaatsvinden of andere redenen van overmacht).
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (= datum AREI-keuringsverslag) van de thuisbatterij-installatie indienen.

 • Het aanvraagloket voor de premie thuisbatterij blijft open t.e.m. 15/06/2024. Vanaf 16 juni 2024 zal het premieloket voor nieuwe aanvragen definitief sluiten.

 • Stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens die niet meteen wordt gebruikt, wordt op het elektriciteitsnet gezet. Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom opslaan en enkele uren later gebruiken.
 • De investering in een thuisbatterij is hoog. Het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed.

Lange doorlooptijd bij behandeling van dossiers - Vermijd dubbele premie-aanvragen

Lange doorlooptijd voor behandeling van dossiers: Omwille van het groot aantal premie-aanvragen, bedraagt de behandelingstermijn voor premie-aanvragen 6 maanden of meer. Het heeft geen zin om tussentijds te informeren naar de stand van zaken van uw dossier. Als u na 9 maanden nog geen enkele reactie van VEKA ontving, gelieve ons te contacteren. Uiteraard is het altijd belangrijk dat u onmiddellijk checkt of u een (automatisch) ontvangstmelding kreeg na het indienen. Hou deze goed bij en contacteer ons onmiddellijk als u die niet ontvangen hebt. Als u na het indienen een automatische ontvangstmelding kreeg met een dossiernummer, hebben we uw dossier ontvangen.

Veel dubbele dossiers: VEKA ontvangt heel veel dubbele aanvragen voor dezelfde thuisbatterij. Het heeft geen zin om de premie meerdere keren aan te vragen als de behandelingstermijn oploopt. Het is ook niet nodig is om na de melding van Fluvius over conformiteit van de thuisbatterij een nieuwe aanvraag in te dienen. VEKA ontvangt die info rechtstreeks van Fluvius en voegt dit toe aan het dossier.

Voor wie?

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (particulieren, met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen.
  • Natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen kunnen de factuur laten betalen door de eenmanszaak met vermelding van hun BTW nummer.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier. Wilt u tijdig uw premie aanvragen, dan kunt u het best zo snel mogelijk (en gratis sinds 1 januari 2023) een digitale meter aanvragen(opent in nieuw venster) via de website van Fluvius. Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.

Andere voorwaarden

 • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • De datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
  Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
  • Hieronder enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in april 2022: premiehoogte 2022
  • Voorbeeld 2: datum van indienstname (AREI-keuring) in december 2022, datum volledige premiedossier ingediend februari 2023: premiehoogte 2022
  • Voorbeeld 3: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in december 2022: U komt NIET in aanmerking voor de premie thuisbatterij want uw premiedossier is niet ingediend binnen de 9 maanden na de datum van de AREI-keuring
  • Voorbeeld 4: datum van indienstname (AREI-keuring) dateert van 31 maart 2023 en volledig premiedossier ingediend op 31 december 2023: premiehoogte 2023
  • Voorbeeld 5: datum van indienstname (AREI-keuring) na 31 maart 2023: U komt NIET meer in aanmerking voor de premie.
 • Uw dossier is volledig, een volledig dossier bestaat uit:
  1. Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  2. Een verklaring op eer(Word bestand opent in nieuw venster) in te vullen door de elektrotechnische installateur.
   Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen? Dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius (de verwerking moet niet afgerond zijn op het moment van de premieaanvraag), dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.
  3. Een keuringsbewijs van de thuisbatterij dat voldoet aan de AREI-normen. Hierin staat de datum van indienstname (datum van het AREI-keuringsverslag).
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. U kunt een online aanvraag indienen bij Fluvius om uw digitale meter vervroegd en gratis te laten plaatsen(opent in nieuw venster). Houd steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.
 • De thuisbatterij, en decentrale productie-installatie of zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius. U hoeft echter niet te wachten op de verwerking van uw dossier bij Fluvius, om de premie voor thuisbatterij aan te vragen. Aanmelden kan op de website van Fluvius:
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212). Via de Kruispuntbank van Ondernemingen(opent in nieuw venster) van de FOD Economie kunt u publieke gegevens over bedrijven (entiteiten) raadplegen en controleren of een bedrijf of een installateur de gevraagde Nacebelcode heeft.
 • Per EAN-code kan maximaal 1 premie met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht van een onroerend goed waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd.
 • Ook een batterij van een elektrisch voertuig die een tweede leven krijgt als ‘nieuwe’ thuisbatterij kan in aanmerking komen als die geplaatst wordt door een elektrotechnisch installateur.
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.  Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd.
 • Het batterijsysteem beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
 • In het geval van een hybride omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit, wordt voor premieaanvragen vanaf 1 januari 2022 100% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht bij het bepalen van de investeringskost.

Deze premie kan gecombineerd worden met de premie van Fluvius voor zonnepanelen vanaf 2021.

Hoe aanvragen?

 • U kunt de aanvraag doen wanneer de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd werd en u aan alle voorwaarden voldoet.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de 9 maanden na datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuringsattest dat dateert van 2021 geldt een termijn van 15 maanden. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier.
  De datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
 • Aanvragen kunnen enkel online(opent in nieuw venster).
 • U hebt volgende documenten nodig om een aanvraag te doen:
  • Een kopie van alle facturen. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. De facturen moeten de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij).
  • Een verklaring op eer(Word bestand opent in nieuw venster) in te vullen door de elektrotechnische installateur.
   Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen? Dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius, dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst.
  • Een keuringsbewijs van de thuisbatterij dat voldoet aan de AREI-normen. Hierin staat de datum van indienstname (datum van het AREI-keuringsverslag).
 • Normaal gezien krijgt u na uw online aanvraag binnen een termijn van 4 tot 6 maanden een e-mail.
  • Na het correct indienen van een dossier, krijgt u een automatische ontvangstmelding per e-mail, waarin u het dossiernummer krijgt. Gelieve ook uw spamfolder te bekijken. Ontvangt u geen mail binnen het kwartier, stuur dan onmiddellijk een mail naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met het probleem.
  • Als uw aanvraag onvolledig is, na behandeling van uw dossier binnen een termijn van 4 tot 6 maanden, krijgt u een e-mail met vraag om documenten na te sturen. In die mail staat een link naar uw aanvraag. Zo kunt u extra documenten online opladen.
  • Als uw aanvraag volledig is en wordt goedgekeurd, dan krijgt u een goedkeuringsmail. In die goedkeuringsmail staat vermeld dat de premie binnen de 2 maanden zal uitbetaald worden.

Start uw online aanvraag voor de thuisbatterijpremie

Veelgemaakte fouten bij het indienen van een aanvraag

 • Bij ‘investeringskost op de factuur’ wordt enkel de kostprijs van de batterij ingevuld en niet de totale kostprijs (kostprijs batterij, plaatsingskosten en kost (hybride) omvormer).
 • De facturen zijn niet voldoende opgesplitst: er worden aantallen vermeld maar niet de aparte kostprijs per item.
 • De meest recente verklaring op eer (sinds 1 november 2021) wordt niet gebruikt.

Bedrag

Het premiebedrag hangt af van de datum van indienstname en de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij
Bedrag 2022Bedrag tot eind maart 2023Bedrag vanaf april 2023
0 tot 4 kWh225 euro/kWh150 euro/kWh0
4 tot 6 kWh187,5 euro/kWh125 euro/kWh0
6 tot en met 9 kWh150 euro/kWhGeen bijkomend bedrag0
Vanaf 9 kWhGeen bijkomend bedragGeen bijkomend bedrag0
Maximum per batterij1725 euro, max. 40% factuur incl. btw850 euro, max. 40% factuur incl. btw0
 • De datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
  • Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (= datum AREI-keuringsattest) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
 • In 2022 steeg het maximum toegekend premiebedrag niet meer indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan 9 kWh bedraagt
 • In 2023 steeg het maximum toegekend premiebedrag niet indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan 6 kWh bedraagt.
  Hieronder enkele voorbeelden:
  • Voorbeeld 1 (datum AREI-keuring in 2022): voor thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 5 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 1 kWh x 187,5 euro/kWh = 1.087,5 euro
  • Voorbeeld 2 (datum AREI-keuring in 2022): thuisbatterijen met een bruikbare capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie maar het toegekend premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. Voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 10 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1.725 euro
  • Voorbeeld 3 (datum AREI-keuring uiterlijk op 31 maart 2023): voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 8 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 150 euro/kWh + 2 kWh x 125 euro/kWh + 2 kWh x 0 euro/kWh = 850 euro
 • De premiehoogte kan nooit meer dan 40% van de factuur incl. btw bedragen.

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU

Veelgestelde vragen