Coronamaatregelen: soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
 • ...

Gunstmaatregel

Een afbetalingsplan is geen recht maar een gunstmaatregel. U moet dus bewijzen dat u in een moeilijke financiële situatie verkeert. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bewijsstukken die in aanmerking komen.

Nalatigheidsinteresten blijven verschuldigd

Ook als u een afbetalingsplan krijgt, moet u nalatigheidsinteresten betalen. Er worden nalatigheidsinteresten berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum. De verschuldigde intresten worden mee opgenomen in het afbetalingsplan.

Aanvraag

Wie kan de aanvraag indienen?

Normaal gezien dient de belastingplichtige zelf een aanvraag voor een afbetalingsplan in. Maar het kan ook gebeuren dat een notaris, een advocaat, een OCMW, … de aanvraag met akkoord van de belastingplichtige in zijn plaats indient.

Aanvraag van een afbetalingsplan bij de Vlaamse Belastingdienst

 • U kunt pas een afbetalingsplan aanvragen nadat u het aanslagbiljet of een herinnering ontvangen hebt. In die gevallen vraagt u het afbetalingsplan schriftelijk aan bij de Vlaamse Belastingdienst:
  • via het contactformulier ((opent in nieuw venster)) (het volstaat om een bericht in het contactformulier te schrijven, maar kijk hieronder goed na welke gegevens u moet vermelden! We moeten immers uw identiteit kunnen vaststellen). U ontvangt onmiddellijk een bevestiging per mail dat uw aanvraag verstuurd is.
  • via brief naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst

Aanvraag van een afbetalingsplan bij deurwaarder

 • Als u een aanmaning van een gerechtsdeurwaarder ontvangen hebt, kunt u geen afbetalingsplan meer aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. De deurwaarder beslist zelf of hij nog een afbetalingsplan toestaat.

Wat vermeld ik in de aanvraag?

Vermeld in uw aanvraag:

 • uw naam, rijksregisternummer en adres
 • het kohierartikel van de aanslag waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt
 • de reden waarom u (nu pas) een afbetalingsplan aanvraagt.

Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken en onderteken de aanvraag.

Ontvangstmelding

U ontvangt binnen de vijftien werkdagen een ontvangstmelding van uw aanvraag. Zolang u geen ontvangstmelding ontvangen hebt, kunt u nog een herinnering ontvangen.