Voorwaarde

Een afbetalingsplan is geen recht maar een gunstmaatregel. U moet dus bewijzen dat u in een moeilijke financiële situatie verkeert.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bewijsstukken die in aanmerking komen.

Nalatigheidsinteresten blijven verschuldigd

Ook als u een afbetalingsplan krijgt, moet u nalatigheidsinteresten betalen. Er worden nalatigheidsinteresten berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum. De verschuldigde intresten worden mee opgenomen in het afbetalingsplan.

Aanvraag

Wanneer?

Als u al eerder een afbetaling kreeg bij de Vlaamse Belastingdienst, dan volstaat het om te verwijzen naar de eerder toegestane afbetalingsregeling.

Als u al 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg, dan moet u in het vierde jaar opnieuw bewijzen van financiële moeilijkheden opsturen.

U kunt een afbetalingsplan aanvragen:

 • na ontvangst van het aanslagbiljet
 • na de ontvangst van een herinnering
 • of na de ontvangst een laatste herinnering.
 • na ontvangst van een ontheffingsbrief: Als men het nog te betalen bedrag niet kan betalen,

Wie kan de aanvraag indienen?

Normaal gezien dient de belastingplichtige zelf een aanvraag voor een afbetalingsplan in. Maar het kan ook gebeuren dat een notaris, een advocaat, een OCMW, … de aanvraag met akkoord van de belastingplichtige in zijn plaats indient.

Aanvraag

 • U vraagt het afbetalingsplan schriftelijk aan bij de Vlaamse Belastingdienst:
  • via het contactformulier(opent in nieuw venster) (het volstaat om een bericht in het contactformulier te schrijven, maar kijk hieronder goed na welke gegevens u moet vermelden! We moeten immers uw identiteit kunnen vaststellen). U ontvangt onmiddellijk een bevestiging per mail dat uw aanvraag verstuurd is.
  • via brief naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst

Aanvraag van een afbetalingsplan bij deurwaarder

 • Als u een aanmaning van een gerechtsdeurwaarder ontvangen hebt, kunt u geen afbetalingsplan meer aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. De deurwaarder beslist zelf of hij nog een afbetalingsplan toestaat.

Wat vermeld ik in de aanvraag?

Vermeld in uw aanvraag:

 • uw naam, rijksregisternummer en adres
 • het kohierartikel van de aanslag waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt
 • de reden waarom u (nu pas) een afbetalingsplan aanvraagt.

Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken en onderteken de aanvraag.

Ontvangstmelding

U ontvangt binnen de 15 werkdagen een ontvangstmelding van uw aanvraag. Zolang u geen ontvangstmelding ontvangen hebt, kunt u nog een herinnering ontvangen. Na ontvangst van de ontvangstmelding bent u bij een controle op de weg voorlopig in orde.

Als u uw aanvraag via het contactformulier deed, dan ontvangt u twee ontvangstmeldingen:

 • De eerste ontvangstmelding ontvangt u onmiddellijk. Hiermee bevestigt VLABEL dat zij uw vraag ontvangen hebben. De invordering is op dit ogenblik nog niet stopgezet.
 • De tweede ontvangstmelding volgt 15 dagen na de aanvraag. VLABEL bevestigt met deze ontvangstmelding dat zij uw aanvraag voor een afbetalingsplan goed ontvangen hebben en dat de vordering opgeschort werd. Bij een aanvraag via het contactformulier kan de tweede ontvangstmelding ook via e-mail verstuurd worden als de burger zijn e-mailadres heeft ingevuld. In deze tweede ontvangstmelding wordt steeds aangeraden om op eigen initiatief al te beginnen met afbetalen wat u kan in afwachting van een beslissing over het afbetalingsplan.

Afbetalingen op eigen initiatief

U kan indien u geen afbetalingsplan wenst aan te vragen, de belasting ook in stukken betalen op eigen initiatief bv. in twee keer. Maar het volledige bedrag moet wel voor de uiterste betaaldatum op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst staan. Doet u dit niet, dan loopt u bijvoorbeeld voor verkeersbelasting het risico op een boete bij een controle op de weg.

Goedkeuring of afwijzing van de aanvraag

De Vlaamse Belastingdienst beslist binnen de 3 maanden over de aanvraag.

De Vlaamse Belastingdienst antwoordt altijd via brief ongeacht op welke manier de vraag bij hen toekomt. Het antwoord gaat niet sneller als ze mailen. De aanvragen worden first in, first out behandeld.

Goedkeuring

Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt u maandelijks een overschrijvingsformulier voor uw aflossing. Het maandelijkse overschrijvingsformulier wordt telkens op de zestiende van de maand verstuurd.

Maandelijkse afbetalingen

 • Voor particulieren worden de betalingen maximaal over 12 maandengespreid en bedragen minimum 40 euro per maand.
 • Bedrijven betalen minimum 150 euro per maand, gespreid over maximum 12 maanden.

U volgt vanaf dan strikt het voorgestelde afbetalingsplan en betaalt onmiddellijk.

Afwijzing

Bij afwijzing van de aanvraag moet u het nog openstaande bedrag van het aanslagbiljet onmiddellijk betalen.

Naleving van het afbetalingsplan

U moet het afbetalingsplan strikt naleven en de maandelijkse aflossing onmiddellijk betalen na ontvangst van het overschrijvingsformulier

Als u het afbetalingsplan niet naleeft en de maandelijkse betalingen niet correct uitvoert, dan

 • wordt het afbetalingsplan stopgezet
 • moet u het nog verschuldigde bedrag onmiddellijk betalen
 • en zal Vlabel u in de toekomst geen afbetalingsplannen meer toestaan.

Als u een afbetalingsplan bij de deurwaarder niet strikt naleeft dan moet u het nog verschuldigde bedrag onmiddellijk betalen bij een controle op de weg.

Opgelet: Als uw afbetalingsplan geannuleerd werd wegens slechte opvolging en u wilt een tweede kans, dan vraagt u dit schriftelijk aan en motiveert waarom het eerder toegestane plan niet werd opgevolgd. De Vlaamse Belastingdienst is niet verplicht om in te gaan op uw vraag naar een tweede kans.

Wijziging van het afbetalingsplan

Als u uw afbetalingsplan wenst te wijzigen (meer/minder betalen), dan neemt u contact op met uw dossierbehandelaar (naam en telefoonnummer staat vermeld op de beslissingsbrief).

Wijzig in geen geval zelf uw afbetalingsplan zonder uw dossierbehandelaar op de hoogte te brengen.

Bewarende of uitvoerende maatregelen tijdens een afbetalingsplan

Ook tijdens de looptijd van een afbetalingsplan kan de Vlaamse Belastingdienst alle bewarende of uitvoerende maatregelen nemen die nodig zijn om de belastingschulden te waarborgen of te innen.

Dat betekent dat bijvoorbeeld:

 • eventuele terugbetalingen waar u recht op hebt, gebruikt kunnen worden om openstaande schulden mee af te betalen.
 • openstaande schulden aan een notaris meegedeeld kunnen worden bij het verlijden van een akte; dan zal de notaris openstaande schulden van de verkoper van een onroerend goed inhouden op de verkoopprijs en doorstorten aan de Vlaamse Belastingdienst.
 • een hypothecaire inschrijving genomen kan worden op een onroerend goed, als waarborg voor openstaande schulden.
 • maatregelen genomen kunnen worden zodat schulden waarvoor een afbetalingsplan loopt niet verjaren.

Veelgestelde vragen