Gedaan met laden. U bevindt zich op: Detentie Netwerk Academie Coördinatie, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

Detentie Netwerk Academie

De gevangenis is een bijzondere werkplek. Daarom voorziet de Detentie Netwerk Academie – een werkgroep van de gemengde commissie – specifieke vorming en ondersteuning op maat. Het vormingsaanbod dat we aanbieden, is afgestemd op de specifieke context van het werken in de gevangenis en het werken met gedetineerden. Medewerkers werken vanuit verschillende organisaties samen in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Ze worstelen vaak met dezelfde vragen en bezorgdheden. Hen samen laten aansluiten op dit vormingsaanbod, geeft de vormingen een extra ondersteunende dimensie. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, het zit in ons DNA. Het verder professionaliseren van dat DNA, daar wil de Detentie Netwerk Academie sterk op inzetten.

Dit aanbod is gratis voor iedereen die in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel werkt. 

Twee keer per jaar is er een inschrijvingsmoment voor het vormingsaanbod van respectievelijk het voor- en najaar. De periode waarin je je kan inschrijven wordt tijdig gecommuniceerd binnen het hulp- en dienstverleningsnetwerk via de Detentie Netwerk Academie en via de beleidscoördinatoren van de afdeling Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden. Op die manier krijgt iedereen gelijktijdig de kans om zich in te schrijven.

Bij de inschrijvingen hanteren we het principe “first come, first served”, maar houden, in de mate van het mogelijke, rekening met een evenwichtige spreiding van de deelnemers over organisaties, gevangenissen en regio’s heen.

De vormingsplaatsen zijn beperkt. We kiezen voor een aanbod op maat, waar de deelnemers vanuit interactie en de veiligheid binnen een kleine groep de mogelijkheid krijgen om bij te leren. Als je zonder verwittiging niet komt opdagen, zijn we dan ook genoodzaakt een kost van 50 euro aan te rekenen.

Heb je vragen over het vormingsaanbod dat de Detentie Netwerk Academie organiseert, dan kan je mailen naar info.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (opent in uw e-mail applicatie).

Vormingsprogramma 2024

Voor 2024 heeft de Detentie Netwerk Academie volgend vormingsprogramma uitgewerkt:

Schriftelijke communicatie – dinsdag 7 mei en donderdag 13 juni

Tijdens een eerste sessie wordt een theoretisch kader aangereikt over helder en eenvoudig schriftelijk communiceren. Vervolgens ga je met een tussentijdse opdracht aan de slag. In een vervolgsessie wordt er met het eigen materiaal gewerkt. De vorming wordt gegeven door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Deze sessies gaan door in het VAC Antwerpen op dinsdag 7 mei en donderdag 13 juni in de voormiddag (10u tot 12u30). Je kan je hier(opent in nieuw venster) inschrijven. Als je je inschrijft, schrijf je je automatisch in voor beide sessies.

Groepsdynamica – maandag 17 juni en donderdag 19 september

Deze vorming gaat tijdens de eerste dag dieper in op theoretische begrippen en inzichten over groepsdynamica. Je vaardigheden om groepen te begeleiden worden versterkt, waardoor het welbevinden van de deelnemers toeneemt en er toegewerkt wordt naar een groepsklimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt. Tijdens de tweede vormingsdag wordt vertrokken van opgedane inzichten en ervaringen op basis van de theorie, en worden good practices uitgewisseld. Deze vorming wordt begeleid door Pieter Mertens – Lector aan de Hogeschool Leuven en Limburg (UCLL).

De sessies gaan door in het VAC Leuven op maandag 17 juni (9u tot 16u) en op donderdag 19 september (9u tot 12u). Je kan je hier(opent in nieuw venster) inschrijven. Als je je inschrijft, schrijf je je automatisch in voor beide sessies.

Duidelijk mondelinge communicatie en gebruik van tolken/vertaalapps – dinsdag 22 oktober en donderdag 21 november

Tijdens een eerste dag wordt ingegaan op de theorie. Er wordt ook stilgestaan bij het gebruik van tolken- en andere vertaalapps. Vervolgens ga je zelf aan de slag met een opdracht, waar nadien in een oefenatelier terug rond gewerkt wordt. De vorming wordt gegeven door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Deze sessies gaan door in het VAC Antwerpen op dinsdag 22 oktober en donderdag 21 november in de voormiddag (10u tot 12u30). De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.

Autismevriendelijke gevangenis – woensdag 23 oktober

Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de autismespectrumstoornis binnen een gevangeniscontext. We starten met een inleefsessie. Aan de hand van enkele inleefmethodieken proberen we in de voormiddag te laten voelen hoe mensen met een autismespectrumstoornis de wereld ervaren. Deze ervaringen worden uitgewisseld en geduid door ervaringsdeskundigen. De sessie wordt begeleid vanuit Voluit vzw en Autisme Vlaanderen. In de namiddag worden enkele dialoogtafels over deze thematiek georganiseerd en begeleid door experts binnen detentie.

Deze sessies gaan door het in het VAC Gent op woensdag 23 oktober van 9u tot 16u30. De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.

Introductiecursus hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – donderdag 28 en vrijdag 29 november

De introductiecursus ‘Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is bedoeld voor nieuwe medewerkers hulp- en dienstverlening. Deze tweedaagse cursus is een introductie in verschillende aspecten van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en werken binnen de gevangenis. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze tweedaagse:

  • De organisatie van het gevangeniswezen en de strafrechtsketen
  • Kennismaking met de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de betrokken actoren en diensten van de Vlaamse Gemeenschap
  • Getuigenis van binnen uit
  • Samenwerking met justitie: een uitdaging?!
  • Kennismaking en uitwisseling met andere hulp- en dienstverleners

De introductiecursus is een tweedaagse en wordt één keer per jaar georganiseerd. Ze gaat door op donderdag 28 en vrijdag 29 november in De Blauwput te Leuven. De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.

Van morele stress naar morele veerkracht – inspiratiesessie oktober en dinsdag 3 december

Tijdens een eerste inspiratiesessie wordt dieper ingegaan op het fenomeen ‘morele stress’. Wat is morele stress eigenlijk en hoe verschilt het van ‘gewone’ werkstress? Waarom ervaren we morele stress en wat zegt dit ons over wat we belangrijk vinden in onze job?

Er worden vervolgens twee verdiepende sessies aangeboden. Een intervisietraining voor leidinggevenden waarin je leert hoe je het thema morele stres en veerkracht bespreekbaar kan maken in je team aan de hand van een intervisiemethodiek. Daarnaast is er een sessie voor werknemers waar dieper ingegaan wordt op hoe je morele stress kan herkennen en hiermee kan omgaan. De vorming wordt gegevens door Céline Baele is arbeids- en organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Gent.

De inspiratiesessie wordt nog ingepland en is digitaal. De vormingen gaan door op dinsdag 3 december in het Herman Teirlinkcgebouw te Brussel. Beide sessies duren een halve dag. In de voormiddag gaat de inspiratiesessie voor leidinggevenden door (9u30 tot 12u30), en in de namiddag de sessie voor werknemers (13u30 tot 16u30). De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.

Gender en detentie - datum wordt later bepaald

Tijdens deze vorming focussen we op mannelijkheid en het thema LGBTQ+ binnen een detentiecontext. Thema’s die aan bod komen: gender, mannelijkheid, mannelijkheid binnen detentie, seksuele identiteit, LGBTQ+ en coming-out, gendertransitie, LGBTQ+ personen binnen detentie, … .

De datum voor deze vorming wordt nog gepland. De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.

Herstel - datum wordt later bepaald

We organiseren een studiedag waarbij dieper in het thema herstel duiken. De bedoeling is om onder andere ook de herstelpiramide aan bod te laten komen.

De datum voor deze vorming wordt nog gepland. De inschrijvingslink wordt tijdig gecommuniceerd.