Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Leuven

Vervoerregio Leuven

De Vervoerregio Leuven is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Binnen de Vervoerregio Leuven bundelen 31 steden en gemeenten, de Vlaamse overheid (De Lijn, AWV, MOW, De Vlaamse Waterweg en de Werkvennootschap) en andere partijen (Provincie, NMBS, Infrabel, Interleuven, …) de krachten om aan de mobiliteit van de toekomst te werken.

Inhoud is aan het laden

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 2 mei 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Leuven officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 25 april 2024 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Leuven uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de provincie. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Regionaal Mobiliteitsplan - beleidsplan(PDF bestand opent in nieuw venster)

Regionaal Mobiliteitsplan - samenvatting(PDF bestand opent in nieuw venster)

Officiële documenten

Verslagen vervoerregioraad Leuven

Participatie

Om een realistisch regionaal mobiliteitsplan uit te werken zijn ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van onze stakeholders essentieel in het hele proces. Onder stakeholders verstaan we alle bij het mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven betrokken actoren, zowel georganiseerde als niet-georganiseerde. Een stakeholder kan met andere woorden een organisatie zijn die zich met mobiliteit bezig houdt, maar ook een gewone burger, een agentschap, …

In het proces voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan voorzien we vijf sporen waarlangs verschillende stakeholders geïnformeerd en betrokken worden. Bekijk hier het schematisch overzicht van de verschillende participatiemomenten(PDF bestand opent in nieuw venster).

  • Spoor 1: Lokale en bovenlokale overheden: De lokale en bovenlokale overheden worden betrokken via de vervoerregioraad en werkbanken waar ruimte is voor diepgaander overleg.
  • Spoor 2: Belangengroepen en middenveldorganisaties: De middenveldorganisaties en belangengroepen vormen onze ogen en oren op het terrein, hun lokale expertise is dus ook onmisbaar bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Wie nauw betrokken wil worden, kan input geven tijdens de werkbanken. Wie enkel geïnformeerd wil worden, kan deelnemen aan de klankbordgroepen.
  • Spoor 3: (Academische) Experten met bovenlokale kennis: Om de dynamiek te bevorderen, nodigen we experten uit. Deze experten zijn onafhankelijk van het studieteam en kunnen net zoals de belangengroepen en middelveldorganisaties deelnemen aan de werkbanken of de klankbordgroepen om vernieuwende ideeën en concepten aan te bieden en de discussies te voeden.
  • Spoor 4: Het brede publiek: Om de noden en wensen van inwoners te kennen, organiseren we brede publieksmomenten. Het doel ervan is om inwoners te consulteren en informeren over het voorgestelde mobiliteitsbeleid. Dat doen we aan de hand van digitale en fysieke infosessies.
  • Spoor 5: Gemeenteraadsleden: In het vijfde spoor betrekken we de gemeenteraadsleden van de Vervoerregio Leuven. De raadsleden worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en we gaan in het najaar van 2022 met hen in gesprek.

Participatienota

Participatietraject

  • Doorlopend: nieuwsbrieven voor (boven)lokale overheden, belangengroepen en middenveldorganisaties, experten en gemeenteraadsleden.
  • Doorlopend: om de 2 à 3 maanden worden werkbanken georganiseerd voor lokale en bovenlokale overheden, belangengroepen en middenveldorganisaties en experten.

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Leuven wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Infosessies raadsleden

In oktober 2022 vonden vier infosessies plaats voor de raadsleden van de steden en gemeenten van de vervoerregio Leuven.

Openbaar Onderzoek

Het openbaar onderzoek over het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Leuven liep van 4 september tot en met 2 november 2023. Alle info vindt u op: vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-leuven

Webinar en samenvatting voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan

In onderstaand webinar hoor je meer over hoe het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan tot stand kwam, wat de krachtlijnen ervan zijn en welke stappen er nog te nemen zijn. Hier vind je ook een samenvatting van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan(PDF bestand opent in nieuw venster).

Inhoud is aan het laden