Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Vlaamse Rand

Vervoerregio Vlaamse Rand

De vervoerregio Vlaamse Rand ligt centraal in Vlaanderen en omvat 33 gemeenten, met 660.000 inwoners en 155.000 leerlingenplaatsen. De vervoerregio bundelt 16 van de 19 Vlaamse gemeentes die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grenzen. Het is ruimtelijk een divers gebied met een verstedelijkte rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met Vilvoorde en Halle als steden en een meer landelijk gebied daarbuiten. De zone ‘luchthaven Zaventem’ vormt de tweede grootste tewerkstellingspool van Vlaanderen en staat centraal in de Vlaamse Rand. 

Op mobiliteitsvlak is de link met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de impact van de Ring R0 en de aansluitende hoofdwegen (E40, E19 en A12) van cruciaal belang. Die hoofdwegen en hun aansluitingsknopen genereren een sterke druk op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de Vervoerregio Vlaamse Rand. 

Kaart Vervoerregio Vlaamse Rand - vaste leden en aanvullende leden. De gearceerde gebieden zijn de aanvullende leden. 

Vervoerregio Vlaamse Rand keurt regionaal mobiliteitsplan goed

“Bereikbaarheid en leefbaarheid van regio verbeteren” - ”Vervoerregio Vlaamse Rand heeft op 5 december het regionaal mobiliteitsplan definitief vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de rand rond Brussel uit en bevat concrete acties om die toekomstvisie te realiseren. Het regionale mobiliteitsplan werd ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, deze gaf haar goedkeuring op 15 december.

Lees het persbericht: Vervoerregio Vlaamse Rand keurt Regionaal Mobiliteitsplan goed.

Informatieve website op maat over het Regionaal Mobiliteitsplan

digitaal infoplatform Vlaamse Rand
© dMOW Beleid

We hebben een website ontwikkeld die u aan de hand van kaartjes, en korte toelichtingsfilmpjes, het Regionaal Mobiliteitsplan helder toelicht. We overlopen de verschillende vervoersmodi, en geven ook een geografisch overzicht voor de hele vervoersregio, en voor de ‘deelgebieden’. Zo kan u ook nakijken wat er in uw omgeving voorzien is. Klik hier voor het informatieplatform(opent in nieuw venster)

Vervoer Op Maat en OV-netwerk: kaarten en inhoudelijke documenten

Op 16 maart 2021 heeft de Vervoerregio Vlaamse Rand het Kernnet positief geadviseerd, en het Aanvullend Net goedgekeurd. Deze stemming was ‘voorwaardelijk’ waarbij gevraagd werd naar de nodige middelen voor het VOM.

Tevens werd een VOM “minimumprogramma” goedgekeurd. Behoudens dit ‘minimum programma had de VVR reeds een ruimer en gefaseerd integraal VOM plan uitgewerkt.

U vindt onder het stemadvies, met de verwijzing naar de voorwaarde voor advisering , en de nodige kaarten en teksten voor dit OV net en het VOM. Zowel het minimumprogramma, als het globaal programma.

Participatie Regionaal Mobiliteitsplan

Grafisch overzicht acties Regionaal Mobiliteitsplan bij participatieve startdag 2020

De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand. Deze visie vormt de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan. Er wordt permanent werk gemaakt van een participatief overleg met de leden en adviserende leden, lokale besturen, betrokken maatschappelijke actoren en partners, en de ‘brede bevolking’. Vanaf de live startdag met alle betrokken, en later (noodgedwongen) via digitale overlegmomenten. U vindt hieronder een overzicht van de voorbije en geplande acties, voor zowel de actoren als de bevolking.

Het participatietraject is ook vastgelegd in een nota, goedgekeurd door de Vervoerregioraad : zie nota participatietraject.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Brede actoren

Wie?

 • Potentieel van alle maatschappelijke en mobiliteitsactoren (de georganiseerde burgers/middenveld) met focus op regionaal niveau. Lijst stakeholders(PDF bestand opent in nieuw venster)
 • Aandacht voor vertegenwoordiging van maatschappelijke 5-hoek, idem met focus op regionaal niveau: overheid – kennisinstellingen – bedrijven – middenveld – burgers

Wanneer?

 • 03/02/2020 Startdag
 • 15/10/2020 Doelen en opgaven (digitaal)
 • 17/11/2020 Bouwstenen (digitaal)
 • 29/11/2021 Werkhypothesen (digitaal)
 • 17/02/2022 Concept synthesenota (digitaal)
 • 07/06/2022 Beleidsscenario
 • 09 en 10 /2022 Bespreking actietabel en actieplan
 • Voorjaar 2023 Openbaar onderzoek : documenten beschikbaar in de verschillende gemeenten, digitale infomarkt en workshop

Bevolking

Wie?

 • Alle maatschappelijke en mobiliteits-actoren (de georganiseerde burgers/middenveld/kennisinstellingen/bedrijven) met focus op lokaal niveau
 • Individuele burgers met interesse in mobiliteit en/of met specifiek belang bij specifiek mobiliteitsissue (bv. lokaal verkeersprobleem)
 • Informeel georganiseerde burgers (bv. wijkcomités)

Wanneer?

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Vlaamse Rand wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Verslagen vervoerregioraden

De Vervoerregio Vlaamse Rand organiseert maandelijks een vervoerregioraad. (Behalve in augustus.) U vindt hieronder per jaar een overzicht van de goedgekeurde verslagen. We zijn gestart op 4 juni 2019..

Regionaal MobiliteitsPlan - Openbaar Onderzoek afgerond op 29 juli

RMP Vervoerregio Vlaamse Rand

Dit openbaar onderzoek werd afgesloten. De inspraakperiode liep van 31 mei tot en met 29 juli 2023. Alle binnengekomen reacties worden nu gebundeld en behandeld. Nadien wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op deze website van vervoerregio Vlaamse Rand:

Alle informatie en de nodige documenten vindt u op vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-vlaamse-rand .

Voor info: vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Contact

VERVOERREGIO VLAAMSE RAND
VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven

vervoerregio.vlaamserand@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Stijn Quaghebeur
T 02 451 69 93
stijn.quaghebeur@dilbeek.be(opent in uw e-mail applicatie)
Gemeente Dilbeek
Politiek voorzitter
Filip Boelaert
T 02 553 71 02
filip.boelaert@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Ambtelijk voorzitter
Team MOW
Anita Jaspers

anita.jaspers@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Waarnemend ambtelijk voorzitter vervoerregio
Stien Verlinden

stien.verlinden@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Xantha Langhendries

xantha.langhendries@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Raf Van den Broeck
T 016 66 57 91
rafael.vandenbroeck@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Philippe Jacobs
T 016 31 36 90
philippe.jacobs@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager

Joachim Nijs

joachim.nijs@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)

De lijn

Vervoerregiodeskundige

Marc Awauters

marc.awauters@dwv.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Werkvennootschap

Algemeen Programmamanager

Lief Vanspringel
T 03 860 63 43
lief.vanspringel@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv