Gedaan met laden. U bevindt zich op: Als u niet tijdig betaalt: invordering en nalatigheidsintresten

Als u niet tijdig betaalt: invordering en nalatigheidsintresten

Als u uw Vlaamse belastingen niet tijdig betaalt, zal de Vlaamse Belastingdienst de invordering opstarten. In dat geval komen bij het basisbedrag van de belasting nog aanvullende nalatigheidsintresten en kosten.

Betaal uw belasting tijdig of vraag een afbetalingsplan

Elk aanslagbiljet vermeldt de uiterste betaaldatum. Dat is de datum waarop uw betaling op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst toegekomen moet zijn.

Als u (tijdelijke) financiële moeilijkheden heeft waardoor u de belasting niet tijdig kan betalen, vraag dan zo snel mogelijk na ontvangst van elk aanslagbiljet een afbetalingsplan aan, ook als u al een afbetalingsplan voor een andere belasting heeft lopen.

Invordering bij niet tijdige betaling

(Laatste) herinnering

Als u uw aanslagbiljet niet tijdig betaalt, stuurt de Vlaamse Belastingdienst u een herinnering. Vanaf dat moment kunt u al nalatigheidsintresten moeten betalen! De fiscale wetgeving voorziet dat intresten verschuldigd kunnen zijn, zelfs al zijn voor herinneringen van bedrijven geen kosten of intresten verschuldigd bij een eerste herinnering. Aanslagbiljetten volgen immers aparte regels: zelfs bij een eerste herinnering kunnen intresten verschuldigd zijn. Verder op deze pagina leest u er meer over.

Gerechtsdeurwaarder

Betaalt u na herinnering of laatste herinnering nog niet, dan wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Vanaf dat ogenblik worden er invorderingskosten aangerekend. Het bedrag van die kosten hangt af van de acties die de deurwaarder moet ondernemen om de belastingschuld in te vorderen. Er zijn wettelijk vastgelegde tarieven voor het sturen van een aanmaning, het betekenen van een dwangbevel, het leggen van beslag op de roerende goederen van de belastingplichtige, enz. De invorderingskosten zijn volledig ten laste van de belastingplichtige!

Van zodra een belastingaanslag aan een gerechtsdeurwaarder overgemaakt is, beslist alleen de deurwaarder over de verdere invordering. Dat betekent dat u met dat kantoor contact moet opnemen als u toch nog een afbetalingsregeling wil.

Andere invorderingsmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst heeft nog andere mogelijkheden om de schuld in te vorderen:

  • beslag: beslag op uw bankrekening, loonbeslag, beslag op huurgelden, op vakantiegeld en op andere uitkeringen, …
    • U krijgt altijd een aangetekende brief (“aanzegging”) die u uitlegt wat zo’n beslag betekent. Er zit ook een bijlage bij met een overzicht van openstaande schulden. Voor meer informatie over het beslag kan u de dossierbehandelaar contacteren die op de brief vermeld staat.
    • De persoon bij wie het beslag gelegd wordt (werkgever, huurder, ...), krijgt ook een aangetekende brief, maar geen detail van de openstaande schulden.
  • wettelijke hypotheek: een wettelijke hypotheek laten inschrijven op onroerend goed van de belastingplichtige.

De kosten van zo’n maatregelen zijn ook volledig ten laste van de belastingplichtige!

Nalatigheidsintresten

Van zodra u een belasting niet ten laatste op de uiterste betaaldatum betaald heeft, kan u nalatigheidsintresten moeten betalen. Die intresten worden bijgeteld bij de hoofdsom. Aanslagbiljetten volgen andere wettelijke regels dan facturen van privébedrijven: zelfs bij een eerste herinnering kunnen intresten verschuldigd zijn.