Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling in de erfbelasting voor natuurgoederen

Vrijstelling in de erfbelasting voor natuurgoederen

In de erfbelasting geldt er een vrijstelling op de waarde van de nettoverkrijging van onbebouwde onroerende goederen of ‘natuurgoederen’. De fiscale vrijstelling geldt voor zowel de grond- als de opstandswaarde. De opstandswaarde is de waarde van het hout dat uit de bomen of het bos op het betrokken perceel kan geoogst worden.

Deze vrijstelling geldt sinds 9 juni 2018 en vervangt de vrijstelling voor VEN-goederen en de vrijstelling voor bossen vervangen. Er was een overgangsperiode van 2 jaar (tot en met 08 juni 2020) voorzien waarin u kon kiezen.

Voorwaarden

Voorwaarden tot verkrijging van de vrijstelling

 • Er dient een goedgekeurd natuurbeheerplan(opent in nieuw venster) te zijn.
 • Of, er is nog geen natuurbeheerplan maar u heeft uiterlijk bij de aanbieding ter registratie van de authentieke schenkingsakte een intentieverklaring afgesloten met het Agentschap voor Natuur en Bos om een natuurbeheerplan tot stand te brengen.

Voorwaarden tot behoud van de vrijstelling

 • Een goedgekeurd natuurbeheerplan:
  • gedurende 24 jaar moet er een goedgekeurd beheerplan bestaan
  • het effectief gevoerde beheer stemt overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan
 • Een intentieverklaring
  • binnen twee jaar wordt het eerste verkennende deel van de procedure tot goedkeuring van een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • binnen vier jaar wordt een natuurbeheerplan goedgekeurd
  • voor de resterende periode van de nog 24 jaar blijft een goedgekeurd beheerplan bestaan en stemt het effectief gevoerde beheer overeen met het goedgekeurde natuurbeheerplan

Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, dan wordt de subsidie teruggevorderd van de eigenaar of de vruchtgebruiker van het onroerende goed.

Bedrag

De grootte van de vrijstelling wordt bepaald door het type natuurbeheerplan dat u afsluit, en bedraagt 50%, 75% of 100%.

Procedure

U vraagt deze vrijstelling aan in de aangifte. Daarnaast voegt u ofwel een afschrift van de beslissing tot goedkeuring van het natuurbeheerplan, ofwel een afschrift van de intentieverklaring, toe aan de aangifte.

De vrijstelling wordt als een subsidie verleend. Deze subsidie wordt verleend gedurende 24 jaar, a rato van 1/24 per jaar, te rekenen vanaf de datum van overlijden van de erflater.

Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vermindering te genieten.
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.

Meer informatie

Meer informatie is terug te vinden op de website van het Agentschap Natuur en Bos(opent in nieuw venster).