Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie betaalt de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen?

Wie betaalt de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen?

Met de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel ‘krotbelasting’ genoemd, wil de Vlaamse overheid de verloedering van de leefomgeving tegengaan. Wie de heffing moet betalen, hangt af van het feit of de woning al dan niet verkocht wordt, en wanneer. 

Het belaste pand wordt niet verkocht in de loop van het aanslagjaar

De belastingplichtige is (zijn) diegene(n) die op het ogenblik van het verstrijken van de eerste periode van 12 maanden na opname van het pand in de inventaris (of een verjaringsdatum ervan) houder is (zijn) van een van volgende zakelijke rechten met betrekking tot het belaste pand:

  • de volle eigendom
  • het recht van opstal of van erfpacht
  • het vruchtgebruik.

Als een van deze zakelijke rechten aan meer dan een persoon toebehoren, dan is elk van hen hoofdelijk verplicht om de verschuldigde heffing te betalen. Met andere woorden: ieder van hen kan worden verplicht om het volledige bedrag te betalen.

Elke mede-eigenaar:

  • wordt door de inventarisbeheerder op de hoogte gebracht van de opname in de inventaris en van de procedure die met dergelijke opname gepaard gaat
  • ontvangt een aanslagbiljet. In het kohier worden ook alle mede-eigenaars opgenomen.

Het belaste pand werd verkocht in de loop van het aanslagjaar

Als het belaste pand verkocht werd in de loop van het heffingsjaar, zijn meerdere situaties mogelijk.

Notariële aktes verleden vanaf 01/01/2021:

Bij verkoop van het belaste pand moet de notaris (of een van de partijen) een formulier ‘Kennisgeving overdracht zakelijk recht’(Word bestand opent in nieuw venster) indienen dat door beide partijen ondertekend is. Dat formulier moet uiterlijk 30 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder (Wonen-in-Vlaanderen) bezorgd worden. U vindt de contactgegevens terug op het formulier.

Notariële aktes verleden vóór 01/01/2021:

Bij verkoop van het belaste pand moet de notaris (of een van de partijen) een formulier ‘Kennisgeving overdracht zakelijk recht’(Word bestand opent in nieuw venster) indienen dat door beide partijen ondertekend is. Dat formulier moet binnen de 7 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de Vlaamse Belastingdienst én inventarisbeheerder (Wonen-in-Vlaanderen) bezorgd worden.

Hou er rekening mee dat onder ‘verkoop’ de eigendomsoverdracht wordt verstaan; die verkoop kan in zeldzame gevallen al plaatsvinden bij ondertekening van de onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis), maar meestal geschiedt deze eigendomsoverdracht pas op datum van het verlijden van de notariële akte.

Formulier

Onderstaand formulier moet uiterlijk 30 dagen na de overdracht van het zakelijk recht aan de inventarisbeheerder (Wonen-in-Vlaanderen) bezorgd worden.