Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wanneer is de planbatenheffing verschuldigd?

Wanneer is de planbatenheffing verschuldigd?

De planbatenheffing is een Vlaamse belasting  op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging naar aanleiding van een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP

Basis

De planbatenheffing kan worden opgelegd wanneer de overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) heeft opgemaakt waardoor de bestemming van uw perceel is gewijzigd. Door deze bestemmingswijziging is de waarde van uw perceel toegenomen. Men spreekt in dit verband van planbaten. Op die meerwaarde is een belasting verschuldigd, de planbatenheffing.

Een RUP kan worden vastgesteld door het Gewest, de provincie of de gemeente.

Potentiële meerwaarde

De planbatenheffing is dus een heffing die verschuldigd is door de eigenaars van percelen die door een bestemmingswijziging een potentiële meerwaarde krijgen.

Dat is het geval bij bestemmingswijzigingen waarbij onbebouwbare gronden herbestemd worden tot woonzone, zone voor bedrijvigheid of recreatiezone. De grond wordt bvb. herbestemd van “landbouw” naar “wonen”. Ook een omzetting naar de bestemming "winning van oppervlaktedelfstoffen" kan planbatenheffing met zich meebrengen.

Niet alle bestemmingswijzigingen geven aanleiding tot planbatenheffing. Voor elke bestemmingswijziging zijn ook andere tarieven van toepassing.

De exacte bestemmingswijzigingen die het perceel ondergaan ten gevolge van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de planbatenheffing doet ontstaan, zijn steeds opgenomen in de berekeningsbijlage bij het aanslagbiljet.

Tegenhanger van planschadevergoeding

Eigenaars van percelen kunnen van de overheid een planschadevergoeding eisen wanneer zij ingevolge een in werking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen om te bouwen of te verkavelen op een bepaald perceel.

Doelstelling

De inkomsten van de heffing dragen bij tot de financiering van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen, onder meer voor het betalen van planschadevergoeding, die de Vlaamse overheid betaalt, als percelen door een bestemmingswijziging in waarde dalen.