Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schenkbelasting

Schenkbelasting

Wanneer en waar

De schenkbelasting is verschuldigd als u de eigendom van een onroerend goed overdraagt of als u de schenking van roerende goederen, zoals de schenking van een som geld, registreert.

Om te bepalen in welk gewest er schenkbelasting moet betaald worden, wordt een onderscheid gemaakt naargelang het feit of de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

Berekening

De schenking wordt berekend op de verkoopwaarde van de goederen op datum van de schenking. In bepaalde gevallen kan u genieten van een verlaagd tarief of een vermindering of vrijstelling.

Betaling

Degene die de schenking ontvangt (de begiftigde) betaalt de schenkbelasting.