Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belastingverhogingen in de registratiebelasting

Belastingverhogingen in de registratiebelasting

Er zijn verschillende redenen waarom er een belastingverhoging kan worden toegepast.

Tekortschatting

Als u in de akte een te lage schatting maakt van de verkoopwaarde, is dit een tekortschatting.

In het geval van de vaststelling van een tekortschatting zijn er aanvullende rechten verschuldigd, plus, desgevallend, een belastingverhoging.

verhouding van het tekort in % ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed

belastingverhoging in % van de aanvullende rechten

vanaf 10 tot 25

5

vanaf 25 tot 50

10

vanaf 50 tot 100

15

vanaf 100

20

Er is dus geen belastingverhoging verschuldigd indien het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde bedraagt.

Prijsbewimpeling

De werkelijk overeengekomen prijs van een onroerend goed moet in de akte worden opgenomen. Indien de betrokkenen, weloverwogen, de werkelijke prijs verzwijgen, in de hoop hogere aktekosten te vermijden, noemt men dit prijsbewimpeling.

Als Vlabel deze prijsbewimpeling kan bewijzen, worden de koper en de verkoper gesanctioneerd. Naast het betalen van aanvullende registratiebelasting op de verzwegen som is er een boete verschuldigd ten belope van 100% van de aanvullende rechten. Bovendien stellen beide partijen zich bloot aan correctionele sancties.

Verlies van een gunstregime

Als u niet voldoet aan de voorwaarden tot behoud van een gunstregime, verliest u dit gunstregime. Bij het verlies van een gunstregime moet u de aanvullende rechten betalen, nl. het verschil tussen de door u reeds betaalde registratiebelasting en het verkooprecht van 10%.

Bovendien moet u ook steeds een belastingverhoging betalen op deze aanvullende rechten. Hoe hoog deze belastingverhoging is, is afhankelijk van het gunstregime:

verloren gunstregime

belastingverhoging op de aanvullende rechten

Klein beschrijf

20%

Abattement, bij-abattement en renovatie-abattement

50%

Meeneembaarheid

20%

Verlaagd tarief voor beroepsverkopers

20%

Verlies van het verlaagd tarief voor de aankoop van de enige eigen woning

20%

Schenking van een bouwgrond

20%

Enkele voorbeelden:

Overmacht

De aanvullende rechten en belastingverhoging zijn niet verschuldigd als de reden waarom u de verbintenis niet kon naleven, het gevolg is van overmacht.

“Overmacht is een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verbintenis.”

Voorbeelden van overmacht kunnen zijn: een overlijden, een ernstige ziekte of ongeval, een significante verplaatsing van de werkplaats op initiatief van de werkgever, een juridische procedure, een echtscheiding of relatiebreuk, financiële overmacht, …