Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meeneembaarheid van het verkooprecht

Meeneembaarheid van het verkooprecht

Meeneembaarheid betekent dat u het verkooprecht (registratiebelasting) dat u op een vorige woning betaald hebt, (voor een deel) kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen.

De meeneembaarheid dooft geleidelijk uit, in het kader van de wijzigingen aan het verkooprecht vanaf 01/01/2022.

De meeneembaarheid dooft geleidelijk uit, om volledig afgeschaft te worden vanaf 1 januari 2024.

Voorwaarden om nog te kunnen genieten van de meeneembaarheid

 • De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet verleden worden ten laatste op 31/12/2023.
 • De authentieke akte van de eerste aankoop moet verleden zijn voor 1/1/2022.

Combinatie met het verlaagd tarief voor de enige, eigen woning

Een combinatie tussen het 3% tarief (tarief enige, eigen woning) of het 1% tarief (tarief enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie) en de meeneembaarheid is uitgesloten.

Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief voor de enige, eigen woning toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

 • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
 • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Alleen wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan dus niet genieten van het voordeel.

 • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 • De aankoop en verkoop moeten zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs betaald worden.
 • Er zijn verkooprechten betaald op de aankoop van de eerste woning (woning 1).
 • Beide woning (de eerst aangekochte woning en de woning die nadien aangekocht wordt) liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

Twee soorten meeneembaarheid

Meeneembaarheid door teruggaveMeeneembaarheid door verrekening
De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning.De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning.
De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats in de eerste woning hebben of gehad hebben.De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de verkoop van de eerste woning daar zijn hoofdverblijfplaats hebben of gehad hebben.
De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Als de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt die termijn 5 jaar.

De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.

De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers

 • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
 • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond), te rekenen vanaf de datum van registratie van de authentieke akte.

De Vlaamse Belastingdienst controleert 3 maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper werkelijk op het nieuwe adres gedomicilieerd is. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (als het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten.

Bedrag

 • Het in mindering te brengen bedrag kan nooit meer bedragen dan 15.000 euro (2024); dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Het maximaal in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning dat de natuurlijke persoon verkrijgt.
 • Als u gebruik wil maken van de meeneembaarheid, moet u rekening houden met volgende beperkingen:

Procedure

De Vlaamse Belastingdienst berekent en int het verkooprecht. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.

Contacteer uw notaris voor:

 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • de vereiste vermeldingen in de notariële akte

De aanvraag van de meeneembaarheid door teruggave zal uw notaris bij de verkoop van uw woning doen. Voor meer info kunt u bij uw notaris terecht.

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als u de verbintenis om uw hoofdverblijfplaats tijdig te vestigen in het aangekochte goed niet nakomt, verliest u dit gunstregime. In dat geval zijn er aanvullende rechten verschuldigd en een belastingverhoging van 20 procent op deze aanvullende rechten.

Veelgestelde vragen