Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepskaart - Vrijstellingen

Beroepskaart - Vrijstellingen

U hebt een beroepskaart nodig als u als buitenlander een zelfstandige beroepsactiviteit wilt uitoefenen in het Vlaamse Gewest. Op deze pagina vindt u de uitzonderingen op die verplichting.

Vluchtelingen uit Oekraïne met statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld voor het aanvragen van een beroepskaart

Vanaf 20 augustus 2022 zijn vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld van de beroepskaart om in België als zelfstandige te werken. Dit gebeurt op basis van het KB van 30 juli 2022(opent in nieuw venster) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2022.

Voor de registratie om als zelfstandige in Vlaanderen te kunnen starten (inclusief aanvragen van ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, etc.) verwijzen we graag naar één van de erkende ondernemingsloketten(opent in nieuw venster).

Partner en familie van een Belg

U bent vrijgesteld van de beroepskaart als u de wettelijke partner (huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner) bent van iemand met de Belgische nationaliteit.

Ook de volgende personen zijn vrijgesteld als ze samenwonen met iemand met de Belgische nationaliteit:

 • kinderen en kleinkinderen van de persoon met de Belgische nationaliteit of zijn wettelijke partner, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 21 jaar of ten laste zijn
 • ouders en grootouders van de persoon met de Belgische nationaliteit of zijn wettelijke partner, op voorwaarde dat ze ten laste zijn
 • huwelijkspartners of wettelijk samenwonende partners van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, zoals hierboven beschreven.

Tot deze categorie van vrijstellingen behoren personen met een elektronische F of F+ kaart (voor derdelandse familieleden van Belgen en Unieburgers).

Onderdanen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

U bent vrijgesteld van de beroepskaart als u de nationaliteit van een land van de EER (EU-lidstaten plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) hebt of de Zwitserse nationaliteit.

Ook de volgende personen zijn vrijgesteld als ze op een Belgisch adres samenwonen met iemand die de nationaliteit heeft van een EER-land:

 • wettelijke partner (huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner) van de EER-onderdaan
 • kinderen en kleinkinderen van de EER-onderdaan of zijn wettelijke partner, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 21 jaar of ten laste zijn
 • ouders en grootouders van de EER-onderdaan of zijn wettelijke partner, op voorwaarde dat ze ten laste zijn
 • wettelijke partners van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders, zoals hierboven beschreven.

Ook de volgende personen zijn vrijgesteld als ze op een Belgisch adres samenwonen met iemand met de Zwitserse nationaliteit:

 • wettelijke partner (huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner) van de Zwitserse onderdaan
 • diens kind, jonger dan 21 jaar.

Tot deze categorie van vrijstellingen behoren personen met een elektronische E, E+, EU of EU+ kaart (voor Unieburgers), alsook personen met een elektronische F of F+ kaart (voor derdelandse familieleden van Belgen en Unieburgers).

Belangrijk: derdelanders met het statuut van langdurig ingezetene in een ander EU-land dan België zijn niet vrijgesteld van de beroepskaart, louter op basis van hun langdurig verblijf in dat land.

Personen met een specifieke verblijfskaart en erkende vluchtelingen

U bent vrijgesteld van de beroepskaart met een:

 • geldige identiteitskaart voor vreemdelingen (elektronische verblijfsvergunning type C of K)
 • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister zonder beperkende verblijfsvoorwaarden (type B)
 • bewijs van inschrijving als langdurig ingezeten derdelander in België (type D of L)
 • verblijfsrecht als begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (elektronische verblijfsvergunning type M of N).

U bent ook vrijgesteld van de beroepskaart als u een door België erkende vluchteling bent. Op uw verblijfskaart staat dan onder ‘nationaliteit’ het woord ‘vluchteling’ of de afkorting ‘XXB’ vermeld.
De vermelding ‘internationale bescherming of ‘protection internationale’ volstaat niet. U hebt geen recht op een vrijstelling wanneer er ‘staatloos’, ‘XXA’ of ‘XXC’ staat vermeld.

Personen met het statuut van meewerkend echtgenoot

U bent vrijgesteld van de beroepskaart als u het statuut heeft van meewerkend echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner). U staat dan uw huwelijkspartner (of wettelijk samenwonende partner) bij of vervangt hem/haar in de zelfstandige beroepsactiviteit. Dit geldt enkel binnen eenmanszaken.

Zelfstandige dienstverrichters

Als u als buitenlander legaal in een EER-land (EU-lidstaten plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of Zwitserland verblijft en daar op een wettige manier gevestigd bent als zelfstandige, mag u zich naar België begeven om diensten te verrichten zonder beroepskaart.

Belangrijk: u hebt wel een beroepskaart nodig als u zich als zelfstandige vestigt in het Vlaamse Gewest.

Onbezoldigde bestuurders in bijberoep

U bent vrijgesteld van de beroepskaart als u een onbezoldigd mandaat als bestuurder in bijberoep opneemt en indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het onbezoldigde mandaat is af te lezen uit de statuten of het benoemingsbesluit.
 • U beschikt over een geldige gecombineerde vergunning of geldige Europese blauwe kaart voor een voltijdse activiteit als leidinggevende of hooggeschoolde werknemer.
 • Het takenpakket als onbezoldigd bestuurder is duidelijk te onderscheiden van de activiteiten als werknemer.

Beperkte prestaties voor specifieke doeleinden

U bent vrijgesteld als uw activiteit in België één van de volgende doeleinden heeft, waarvoor de prestaties beperkt zijn tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen:

Studenten, stagiairs en advocaten

U bent vrijgesteld van de beroepskaart als u wettelijk in België verblijft en u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • U bent een student die voor zijn studies een verplichte stage loopt in België.
  • U bent vrijgesteld van de beroepskaart voor de duur van de stage, op voorwaarde dat u die studies volgt in België, een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 • U bent houder van een universitair diploma behaald in de Europese Economische Ruimte (EER: België, andere EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) of Zwitserland, en u loopt in België een verplichte stage ter vervolmaking van het behaalde diploma.
  • U bent vrijgesteld van de beroepskaart voor de duur van de stage.
  • Bijvoorbeeld: de stagiair-tandarts die een verplichte stage loopt om een vervolgdiploma te behalen of de stagiair-architect die een verplichte stage loopt om als architect erkend te worden door de Orde van Architecten.
  • Bent u in België en werd uw diploma van buiten de EER/Zwitserland wel reeds erkend door NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre)? Dan komt u eveneens in aanmerking om vrijgesteld te worden van de beroepskaart voor de duurtijd van de stage.
 • U loopt in België stage in het kader van ontwikkelingssamenwerking of een uitwisselingsprogramma.
  • U bent vrijgesteld van de beroepskaart voor de duur van de stage, op voorwaarde dat die stage is goedgekeurd door de bevoegde overheid.
 • U bent een advocaat die is ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten of op de lijst van stagiairs.
  • U bent niet vrijgesteld van de beroepskaart als u bent ingeschreven op de B-lijst van de balie.

Belangrijk: als u een tijdelijk verblijf in België hebt op basis van een zogenaamd zoekjaar(opent in nieuw venster) na het behalen van een Belgisch diploma, mag u niet tegelijkertijd werken als zelfstandige (wel als werknemer). Indien u dit toch wenst:

 • Vraagt u eerst een beroepskaart aan. In het geval van een toekenning wijzigt u met de beroepskaart uw verblijfsstatuut van zoekjaar naar zelfstandige.
 • Of, indien u vrijgesteld bent van de beroepskaart bijv. als stagiair-architect, vraagt u meteen de wijziging van uw verblijfsstatuut van zoekjaar naar zelfstandige.