Drie categorieën

Er zijn drie categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor u een beroepskaart kan aanvragen:

 • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
 • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
 • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

Nodige documenten voor elke eerste aanvraag

Om uw eerste beroepskaart aan te vragen hebt u sinds 1 januari 2022 alle van de volgende documenten nodig:

 • kopie van uw buitenlandse identiteitskaart of uw internationaal paspoort
 • kopie van uw geldige Belgische verblijfsvergunning indien u zich op Belgisch grondgebied bevindt:
  • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (= elektronische verblijfskaart type A)
   OF
  • een Europese blauwe kaart (= elektronische verblijfskaart type H)
   OF
  • enkel voor langdurig ingezetenen in een ander EU-land, de aankomstverklaring (= bijlage 3).
  Het is niet langer mogelijk om een aanvraag in België in te dienen op basis van een attest van immatriculatie omwille van volgende redenen:
  • Uw verblijfssituatie valt niet onder de definitie van wettig verblijf volgens het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen.
  • Uw verblijfssituatie is te precair om in een zelfstandigenstatuut te kunnen starten.
  Als u toch een beroepskaart wilt aanvragen, zult u uw aanvraag moeten indienen via de Belgische ambassade in het land waar u wel een geldig verblijf heeft. In dat geval bestaat het risico dat u uw tijdelijk statuut van gezinshereniger of asielzoeker in België verliest. Bovendien verliest u ook het statuut op basis waarvan het attest van immatriculatie werd bekomen.
 • uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden oud dat uitgereikt is door de bevoegde instanties van het land waar u gemachtigd bent te verblijven
 • kopie van uw diploma minimaal kwalificatieniveau 4 (VKS 4 = niveau secundair onderwijs)
 • bewijs dat u beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen om te voorzien in uw levensonderhoud of in dat van uw gezin (referentiekader is 120% van het leefloon). Dit aan de hand van loonfiches en stortingsbewijzen op een bankrekening.
 • uw curriculum vitae (en portfolio indien van toepassing)
 • een volledig ondernemingsplan (inclusief financieel plan). Ondernemingen met een sportieve, artistieke of culturele meerwaarde mogen zich beperken tot een financieel plan of liquiditeitsprognose. Ongeacht de categorie tot dewelke de onderneming behoort, kan u hiervoor best het document “template voor een financieel plan” gebruiken
 • Bewijs van loon dat aan zichzelf uitgekeerd zal worden, al dan niet vervat in het financieel plan.

Alle documenten in uw dossier moeten opgesteld zijn in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Nodige documenten afhankelijk van de categorie waartoe uw zelfstandige beroepsactiviteit behoort

Controleer hierboven tot welke categorie uw zelfstandige beroepsactiviteit behoort.

Evaluatie aanvraag

De dossierbehandelaar bepaalt op basis van de ontvangen documenten tot welke categorie uw zelfstandige beroepsactiviteit behoort.

Is uw dossier onvolledig, dan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail. U hebt vanaf de dag volgend op deze kennisgeving 30 dagen de tijd om de ontbrekende documenten of gegevens te bezorgen via e-mail. Indien u deze niet tijdig bezorgt, wordt uw aanvraag onontvankelijk verklaard.

De inhoudelijke beoordeling van de documenten gebeurt op basis van alle bovenstaande informatie.

Uw aanvraag kan geweigerd worden om één of meer van de volgende redenen (deze lijst is niet beperkend):

 • Uw dossier bevat onjuiste, vervalste of onrechtmatig verkregen gegevens, verklaringen of onrechtmatig verrichte aanpassingen.
 • De voorwaarden van de verschillende categorieën werden niet vervuld.
 • De zelfstandige activiteit werd opgestart of wordt uitgevoerd met als hoofddoel:
  • het verkrijgen van een beroepskaart
  • de binnenkomst van buitenlandse werknemers of zelfstandigen te vergemakkelijken.
 • Uw onderneming voert geen economische of maatschappelijke activiteiten uit.
  • Economische activiteiten zijn activiteiten die een financiële bijdrage leveren aan de maatschappij. Bijvoorbeeld: als u een onderneming opstart, wordt dit gezien als een economische activiteit. Want deze opstart brengt fiscale verplichtingen met zich mee, zoals het betalen van btw. De opbrengst hieruit kan de overheid investeren in de maatschappij.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat de activiteiten op 3 pijlers focussen: profit (economie), people (inzet van medewerkers en samenwerken met hen) en planet (rekening houdend met het milieu).
 • Uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming is ongunstig.
 • Uw onderneming is failliet of in staat van kennelijk onvermogen, zit in een procedure tot faillissementsverklaring of heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd of gekregen
 • U houdt zich niet aan de verplichtingen die zijn opgelegd door de fiscale of de sociaalrechtelijke regelgeving.