Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie?

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie?

De huurpremie is een vergoeding die u elke maand ontvangt. Het maandelijkse premiebedrag hangt af van uw inkomen, de grootte van uw gezin en de ligging van uw woning.

Berekening bedrag huurpremie

Het premiebedrag hangt af van uw inkomen, de grootte van uw gezin en de ligging van uw woning.

De berekening van de huurpremie gebeurt volgens de formule: Huurpremie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van uw jaarinkomen.

De huurpremie bedraagt in 2024 maximaal:

 • 177,76 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,63 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 195,54 euro in een aantal gemeenten. Daar komt 32,59 euro per persoon ten laste bij tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt, bezorgt u bij uw aanvraagformulier de volgende attesten:

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen.

Met de rekenmodule via onderstaande knop kunt u zelf het bedrag van uw huurpremie uitrekenen.

Samenstelling van het inkomen

Wonen in Vlaanderen bevraagt uw inkomen en uw gezinssituatie via verschillende authentieke bronnen en databanken.

Het inkomen is de som van de volgende inkomsten van de huurder en de inwonende gezinsleden, die ontvangen zijn in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft:

 1. het gezamenlijk belastbaar inkomen en het afzonderlijk belastbare inkomsten;
 2. het leefloon;
 3. de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 4. de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Het aanslagbiljet:

 1. moet betrekking hebben op de inkomsten van maximaal 3 jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum (of in het geval van een herberekening, maximaal 3 jaar voorafgaand aan de datum van de herberekening);
 2. mag niet dateren van na de datum waarop het agentschap de beslissing meedeelt.

Het inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Het inkomen van de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder, die beschouwd worden als ernstig gehandicapt, wordt geheel of gedeeltelijk vrijgesteld.

 1. Het bedrag van die vrijstelling is gelijk aan de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming die toegekend wordt aan de personen die behoren tot categorie B als vermeld in artikel 6, §1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 2. Deze geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming is de tegemoetkoming zoals die van toepassing is op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het inkomen.
 3. Voor 2024 bedraagt de vrijstelling maximaal 14.865,77 euro
 4. De vrijstelling geldt per familielid van de eerste, tweede en derde graad van de huurder (dit is de huurder volgens de huurovereenkomst en/of zijn partner) dat erkend is als ernstig gehandicapt.
 5. Als de vrijstelling groter is dan het inkomen van het betreffende familielid, wordt ze begrensd tot het inkomen van dat familielid.

Overzicht van de maximale huurpremie

Overzicht van de maximale huurpremie in 2024

woning0 personen ten laste1 persoon ten laste2 personen ten laste3 personen ten laste4 of meer personen ten laste
maximum in gemeenten zonder verhoging

177,76

207,39

237,02

266,65

296,28

maximum in gemeenten met 10 % verhoging

195,54

228,13

260,72

293,31

325,90

Opgelet: het bedrag van de berekening wordt altijd afgetoetst aan het maximale huurpremiebedrag:

 • Is de berekening lager dan de maximale huurpremie volgens het aantal personen ten laste in uw gezin, dan ontvangt u het berekende bedrag.
 • Is de berekening hoger dan de maximale huurpremie volgens het aantal personen ten laste in uw gezin, dan ontvangt u het maximale huurpremiebedrag.

Elk jaar op 1 januari worden de maximale bedragen geïndexeerd.

Uitbetaling van de huurpremie

De huurpremie is een vergoeding die u elke maand ontvangt. De uitbetaling gebeurt telkens tussen de 15de en de 21ste dag van de daaropvolgende maand. Zo gebeurt bijvoorbeeld de uitbetaling voor de maand mei tussen 15 en 21 juni.

De eerste uitbetaling ontvangt u pas in de maand na de goedkeuring van uw aanvraag. Bij die eerste uitbetaling ontvangt u een premie voor elke maand dat u aan alle voorwaarden voldeed, tot maximaal 6 maanden vóór de aanvraagdatum.

Jaarlijkse controle

Op de verjaardag van de startdatum controleert Wonen in Vlaanderen of u nog aan alle voorwaarden voldoet. Is dit het geval, dan wordt het bedrag van de huurpremie herberekend in functie van de ligging van uw woning, uw totale inkomen en het aantal personen ten laste.

Veelgestelde vragen