Gedaan met laden. U bevindt zich op: bereik koelteplek bouwblok Catalogus

bereik koelteplek bouwblok

  • Dataset

Beschrijving

Laag met bereikzone van de koelteplekken in gebruiksgroen, plein of natuur op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen). ( geodata-portaal - https://geoportaal.antwerpen.be/portal/home/search.html?q=koelteplek , open geodata-portaal - http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets?q=koelteplek , becijferd in stad in cijfers - file:///C:\Users\OB47752\AppData\Local\Temp\arcCC34\(geodata-portaal,%20open%20geodata-portaal,%20becijferd%20in%20stad%20in%20cijfers) ) Deze datalaag wordt om de 5 jaar geactualiseerd, wanneer er terug een hittekaart wordt opgemaakt. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Met koelteplek bedoelen we het gebied dat is blootgesteld aan "geen" hittestress. De hittestress-kaart is ingedeeld in: "geen hittestress", "matige hittestress", "sterke hittestress" of "matig tot sterke hittestress". Deze stralingstemperatuur-kaart is een gemodelleerde kaart opgebouwd uit: schaduweffecten, verdamping, windeffecten en warmteopslag en -straling van gebouwen en materialen. Deze wordt om de 5 jaar aangemaakt. Met gebruiksgroen, pleinen en natuurlijk groen bedoelen we: - alle publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparkjes, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen - publiek toegankelijke verharde ruimten zonder oppervlaktebeperking: pleinen, groene pleinen, kleine straathoekpleintjes, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden) - natuurlijk groen, onder voorwaarden toegankelijk: groene ruimten met een natuurfunctie zoals speciale beschermingszones (Vlaams Ecologisch Netwerk-VEN, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn) en natuurgebieden die in beheer zijn van Natuurpunt of ANB, bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg. Onder voorwaarden toegankelijk: recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan. (wandelen, rusten, zitten). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze koelteplekken. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.
Uitgever
Stad Antwerpen
Gepubliceerd
17/02/2023
  • Laatst gewijzigd op 25/02/2024