Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kieldrechtsluis Havenprojecten

Kieldrechtsluis

Over het project

De Kieldrechtsluis is de grootste sluis ter wereld.

De bouw van deze tweede sluis in de Waaslandhaven was een reusachtig project. Met een lengte van 500 meter is de Kieldrechtsluis net zo lang als 28 gelede bussen van De Lijn, bumper tegen bumper geparkeerd. Met haar 68 meter breedte is ze in de breedte vergelijkbaar met een autosnelweg met 19 rijstroken. Voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren is 22.000 ton constructiestaal nodig, bijna drie keer zoveel als de 7.300 ton staal waarmee de Eiffeltoren is gebouwd.

Maar ook al zijn de afmetingen van de sluis gigantisch, de bouw van dit project was precisiewerk. De sluisdeuren moeten perfect sluiten en het mechanisme van de opengaande bruggen is millimeterwerk, want het treinspoor moet perfect aansluiten op en naast de brug telkens ze open- en weer dichtgaat.

De Kieldrechtsluis is een sluis van het type Berendrechtsluis.

Afmetingen

 • breedte van 68 meter
 • lengte tussen de buitenste deuren van 500 meter
 • bodem van de sluis ligt op -17,80 meter TAW

Op deze manier wordt de diepgang van de achterliggende dokken maximaal benut.

Hoofdonderdelen

Een op- en een afwaarts “hoofd” met per hoofd 2 sluisdeuren. De sluisdeuren worden in de deurkamers getrokken, wanneer deze geopend worden.

Twee basculebruggen aan de uiteinden van de sluis. Het tegengewicht van de basculebruggen beweegt in de brugkelder.

Een sluiskolk, waarin de schepen liggen wanneer deze versast worden. De sluiskolk bestaat uit L-vormige betonnen wanden en een vloer uit betonplaten van ca. 10 * 10 m² en een dikte van 1,30 m tot 2 m. De sluiskolk wordt gevuld en geledigd d.m.v. 2 korte en 2 lange omloopriolen die zich rond de hoofden bevinden. De omloopriolen worden afgesloten door wielschuiven.

Dwarsmuren (L-vormige betonnen wanden) ter hoogte van de toegang tot de sluis in het Deurganckdok.

Een toegangsgeul begrensd door dwarsmuren en kaaimuren van het Deense type aan de kant van het Waaslandkanaal.

Twee leidingentunnels onder de sluis voor interne leidingen en bekabeling (één per hoofd) en een centrale leidingentunnel voor openbare nutsleidingen.

Slibvang voor de afvoer van slib van het Waaslandkanaal naar het Deurganckdok.

De elektromechanische uitrusting voor de aandrijving en de bediening van de bruggen, de sluisdeuren en de wielschuiven, signalisatie voor scheepvaart- , weg- en spoorverkeer.

Elf gebouwen waarvan:

 • centraal bedieningsgebouw
 • centraal Technisch gebouw (met hoogspanningscellen, noodgenerator, batterijlokaal, …).
 • loods voor de stockage van materieel en reserve-onderdelen.
 • twee machinegebouwen voor de aandrijving van de sluisdeuren.
 • twee machinegebouwen voor de aandrijving van de bruggen.
 • twee kiosken met stuurborden aan de westzijde van de sluis (o.m. voor de bediening van de wielschuiven en de weg- en scheepvaartsignalisatie).
 • wachthuisje voor de sluisbedienaars aan de westzijde van de sluis;
 • gebouw voor de sleepdiensten ter hoogte van de toegangsgeul aan het Waaslandkanaal.
 • wegenis in de nabijheid van de sluis en omgevingsaanleg rondom de sluis.

Enkele kengetallen

Grondverzet: voor de bouw van de sluis was er 10 miljoen m³ grond te verplaatsen, waarvan ongeveer 5 miljoen m³ voor het uitgraven van de bouwput en ongeveer 5 miljoen m³ weg te baggeren.

Betonconstructies: er is 755.000 m³ gewapend beton gebruikt, met deze hoeveelheid kan een voetbalveld 83 meter hoog worden volgestort met beton.

Constructiestaal: voor de bouw van de sluis, de bruggen en toebehoren was 22.000 ton constructiestaal nodig, dat is drie keer de hoeveelheid staal die nodig was voor de bouw van de Eiffeltoren.

Kostprijs: de geraamde kostprijs van het project bij aanvang van de werken bedroeg ongeveer 382 miljoen euro. Het project werd binnen het budget afgewerkt.

Aannemerscombinatie

THV Waaslandsluis

De werken voor de bouw van de sluis werden gegund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Waaslandsluis bestaande uit Jan De Nul nv, CEI De Meyer NV, Betonac NV, Herbosch-Kiere NV, Antwerpse Bouwwerken NV.

Locatie

De Kieldrechtsluis verzekert de toegang tot de dokken van de Antwerpse haven op de linker Scheldeoever.

Ze komt op het einde van het Deurganckdok, dat in verbinding staat met de Schelde. Het dok vormt voor het scheepvaartverkeer meteen de toegang tot de nieuwe sluis vanuit de Schelde.

Aan de kant van het dokkencomplex komt de nieuwe sluis uit op het Waaslandkanaal. Van daaruit heeft het scheepvaartverkeer snel toegang tot alle andere dokken op de Linkerscheldeoever: het Doeldok, het Verrebroekdok, het Vrasenedok en het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok.

Bouw

Op 12 februari 2010 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend en op 18 maart 2010 volgde de milieuvergunning. De bouw van de sluis begon op 24 oktober 2011 en men verwachtte de sluis in vier en een half jaar te kunnen realiseren. Officieel werd de eerste spadesteek gegeven op 21 november 2011.

Op 27 april 2015 was de bouw van de sluis voltooid en werd deze gevuld met water. Het vullen met 1 miljoen m3 water duurde een week. Daarna diende een van de twee dammen die de sluis afsloten van het omliggende water weggebaggerd te worden. Nadat de dam langs de zijde van de Waaslandhaven was verwijderd, konden in juni 2015 de sluisdeuren in de sluis binnengevaren worden. Nadien volgden de elektromechanische uitrusting, de bruggen, de machinegebouwen, de toegangsgeulen en de heraanleg van de omliggende weg- en spoorweginfrastructuur.

De inhuldiging vond plaats op 10 juni 2016, in aanwezigheid van koning Filip.

Inhoud is aan het laden

Projectvideo

Inhoud is aan het laden

Timelapse

Mijlpalen

24 oktober 2011

Start van de werken
21 november 2011 Eerste spadesteek in aanwezigheid van minister Crevits
augustus 2012 Start graafwerken
13 november 2012 Officiële start van de betonwerken
maart 2015 Voltooiing van de betonwerken
27 april 2015 Start vullen van de sluis met 1,6 miljoen m³ water en een debiet van 10.000 m³ per uur. Het vullen van de sluis nam 5 dagen in beslag
mei 2015 Wegbaggeren dam zijde Waaslandkanaal
2 juni 2015 Aankomst van sluisdeuren en bruggen uit China in het Deurgankdok
juni 2015Invaren van de sluisdeuren en de bruggen
november 2015 Wegbaggeren van de einddijk aan de kant Deurganckdok
juni 2016 Afwerken wegenis en sluisgerelateerde gebouwen
10 juni 2016 Feestelijke inhuldiging van de Kieldrechtsluis in aanwezigheid van Z.M. koning Filip

Timing en kostprijs

Timing

maart 2011Bouw- en milieuvergunning
2010 - 2011Financiering
september 2010 tot februari 2011Aanbesteding
24 oktober 2011Aanvang der werken
januari 2012 tot juni 2012Waterremmend schermen en bemaling
mei 2012 tot april 2014Uitgraven bouwput
februari 2013 tot januari 2015Aanvullingen kaaimuren
oktober 2012 tot februari 2015Betonwerken
november 2012 tot maart 2016Staalstructuren
november 2013 tot oktober 2015Gebouwen
november 2011 tot maart 2016EMU
december 2014 tot februari 2016Baggerwerken
juni 2016Einde van de werken

Kostprijs

De kostprijs voor de bouw van de Kieldrechtsluis bedroeg 382 miljoen euro (incl. BTW).

Op 25 februari 2011 werd de oprichtingsakte van de NV Vlaamse havens ondertekend. Op 4 juli 2011 heeft Vlaamse Havens NV, samen met het Havenbedrijf Antwerpen, de speciale projectvennootschap Deurganckdoksluis NV opgericht. Zij treedt op als bouwheer en wordt eigenaar van de nieuwe zeesluis met aanhorigheden. De vennootschap geeft deze vervolgens gedurende twintig jaar in concessie aan het Havenbedrijf Antwerpen.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) heeft in opdracht van Vlaamse Havens nv en Deurganckdoksluis NV onderhandelingen geleid met de Europese Investeringsbank (EIB). De verwezenlijking van het Trans-Europese netwerk voor transport (TEN-T) en de ontwikkeling van de duurzame transportmodi maken deel uit van de objectieven van de Europese Investeringsbank. Om deze redenen heeft de EIB besloten om zich te engageren in dit project, samen met de promotoren, Vlaanderen en het Havenbedrijf Antwerpen. Zo heeft de Europese Investeringsbank zich verbonden om 50% van de totaalprijs van de constructie te financieren, echter met een maximum van 160,5 miljoen euro. Daarnaast verleent ook KBC Bank een kredietlijn van 81 miljoen euro.