Gedaan met laden. U bevindt zich op: Productieve Transportraad sluit het jaar 2023 af! Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Productieve Transportraad sluit het jaar 2023 af!

Nieuwsbericht
5 december 2023

Tijdens de Transportraad van 4 december 2023 werden maar liefst 8 algemene benaderingen en een vooruitgangsrapport aangenomen. Daarnaast werd onder meer een stand van zaken gegeven over de TEN-T onderhandelingen met het Europees Parlement. Minister Gilkinet sloot de Raad af met een presentatie over de transportprioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad in de eerste helft van 2024 en gaf daarbij een overzicht van de high-level evenementen. Een uitgebreid verslag dat linkt naar de relevante benaderingen en andere documenten vindt u op de website van de Raad(opent in nieuw venster).

Road Safety Package

Met betrekking tot het Road Safety Package werden 2 algemene benaderingen aangenomen, met name voor de herziening van de Richtlijn Rijbewijzen (Directive on driving licences, amending Directive (EU) 2022/2561, Regulation (EU) 2018/1724 and repealing Directive 2006/126/EC and Regulation (EU) No 383/2012) en de herziening rond de richtlijn m.b.t. de uitwisseling van grensoverschrijdende gegevens in kader van verkeersveiligheidgerelateerde verkeersovertredingen (Directive amending Directive (EU) 2015/413 facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences). Voor de herziening van de Richtlijn Maten en Gewichten werd een voortgangsrapport aangenomen.

Maritime Safety Package 

Voor het Maritime Safety Package werden 4 algemene benaderingen aangenomen:
a. Directive amending Directive 2009/16/EC on port State control
b. Directive amending Directive 2005/35/EC on ship-source pollution
c. Directive amending Directive 2009/18/EC on the investigation of accidents in the maritime transport sector

  1. Directive amending Directive 2009/21/EC on compliance with flag State requirements

Ook voor het dossier EU Count Emissions werd tot slot een algemene benadering aangenomen.

Informele Lunch ‘Funding of the TEN.-T Infrastructure’

Tijdens een informele lunch wisselden de Ministers gedachten uit over de financiering van de infrastructuur van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). De Ministers waren het erover eens dat het TEN-T-beleid een belangrijk instrument is voor de ontwikkeling van coherente, onderling verbonden en hoogwaardige vervoersinfrastructuur in de hele EU die de economische, sociale en territoriale cohesie van de EU versterkt door middel van naadloze grensoverschrijdende vervoerssystemen, zonder ontbrekende schakels of knelpunten. In dit verband onderzochten de Ministers hoe het financieringsinstrument “Connecting Europe Facility” (CEF) de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor de EU kan opleveren, door de nadruk te leggen op grensoverschrijdende verbindingen en te voorzien in het meest doeltreffende vervoersbeleid in Europa. Ze bespraken ook mogelijke prioriteiten in het kader van de CEF in het komende meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2028-2034.

Commissaris Vălean uitte haar bezorgdheid over de geplande bezuinigingen op het CEF-fonds als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het MFK en het toekomstige MFK. Dit op een moment dat er al meer aanvragen zijn dan er middelen beschikbaar zijn (ook in de huidige oproep voor 2023). De commissaris benadrukte het risico van een gebrek aan middelen voor cohesielanden tot 2030 (en noemde bijvoorbeeld Rail Baltica), maar ook de behoefte aan nieuwe middelen voor Oekraïne, Moldavië, enz. Alle lidstaten herhaalden het belang van CEF voor de interne markt en voor investeringen in duurzaamheid, digitalisering en defensie. Het is daarom essentieel dat de beschikbare middelen op zijn minst worden gehandhaafd, en zelfs worden verhoogd. Alle lidstaten roepen op om de onderhandelingen over de TEN-T-verordening tijdens deze zittingsperiode af te ronden, zodat de grote investeringen die moeten worden gedaan, kunnen worden ondersteund. Minister Gilkinet benadrukte dat extra financiële hulp nodig is om infrastructuur als oplossing voor de klimaatcrisis te hanteren. Het budget zou daarvoor verdriedubbeld moeten worden.